אתר האינטרנט "למד שלי" (להלן: האתר) פותח, מנוהל ומתוחזק על ידי צוות מתנדבים  (להלן: הקהילה) במסגרת פרויקט קהילתי לאומי "לומדים לנהוג נכון" (להלן: הפרויקט).

הגדרות

"שימוש" – עשיית  מעשה במידע המוגבל על ידי זכויות יוצרים, ללא קשר למדיום שבו מצוי המידע וכולל (אך לא מוגבל) העתקה, הפצה, העמדה לשירות הציבור, יצירת יצירות נגזרות ושינוי הנחוץ מבחינה טכנית כדי להשתמש בו במצב שונה או בפורמט שונה.

"משתמש/ת" משמעו כל אדם לרבות גוף משפטי או גוף מאוגד, העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא, ו/או כל העושה שימוש (לרבות צד ג') כלשהו באתר או בחלקיו השונים יהיו אשר יהיו.

שימוש באתר "למד שלי"

השימוש בתוכן האתר הנ''ל (להלן: המידע) מותר אך ורק בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן. הקהילה רשאית לשנות את תנאי השימוש בכל עת. כל שינוי ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר האינטרנט של הפרויקט. השימוש במידע כפוף לתנאי השימוש התקפים נכון לתאריך ולשעה של קריאת המידע באתר.

כל קבלת החלטה על סמך המידע כאמור, הינה באחריות הבלעדית של המשתמש ואין הקהילה אחראית באופן כלשהו לנזק או הפסד כלשהו, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר.

הקהילה רשאית בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הקהילה.  

הקהילה רשאית להעתיק ו/או להעביר את האתר בשלמותו ו/או בחלקו לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמו של האתר ו/או לסגור אותו. תנאי השימוש ימשיכו לחול על המשתמש בין אם האתר מתופעל באמצעות כתובת אחרת ובין אם יתופעל באמצעות שם אחר.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בין אם מוחשי או מופשט המופיע באתר, שייך באופן בלעדי לפרויקט. אין לעשות כל שימוש שהוא לרבות להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי, ליצור עבודות נגזרות, לאחסן תוכנו של האתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בישראל ומחוץ לה, בלא קבלת הסכמתה מפורשת של הקהילה, מראש ובכתב זולת זו שלשמה נועדו.

הקהילה שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי בתוכן ו/או בידע באתר, להפסיק את פעילות האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

הקהילה אינה מתחייבת שהאתר יהיה זמין ללא הפסקות והפרעות ו/או שהאתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. הקהילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.

הקהילה ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת האתר ותוכנו לא ישאו באחריות ויהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים,  הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעותו.