הוראות החוק המחייבות את הנהג כלפי הולך הרגל

 • נהג המתקרב לצומת שבו התנועה מוסדרת על-ידי רמזור יציית לאורות שברמזור ולא ייכנס לצומת אלא לאחר שהופיע בו אור ירוק.
 • אור צהוב מהבהב ברמזור - יאט הנהג את הרכב ובמידת הצורך אף יעצור את הרכב, כדי לאפשר להולכי רגל להשלים את החצייה בבטחה, וייתן זכות קדימה לרכב אחר שנכנס לצומת מכיוון אחר או לרכב המתקרב לצומת.
 • נהג חייב להאט את מהירות הנסיעה ואף לעצור את רכבו בכל מקרה שבו צפויה סכנה לעוברי דרך או לרכוש, כולל הרכב שבו הוא נוהג, ובייחוד במקרים אלה:
  • בתוך שטחים בנויים מאוכלסים שיש בהם תנועת הולכי רגל.
  • בקרבת קבוצת ילדים או בקרבת התקהלות.
  • בהתקרבו למעבר חצייה.
  • בפוגשו או בעוקפו קבוצת אנשים שהולכת בטור בזה אחר זה.
  • בנסיעה ליד אוטובוס העומד בתחנה.
  • בנסיעה ליד אוטובוס, טיולית או רכב מסחרי המסיע ילדים, וסומן כך שנעצר לשם העלאת ילדים או הורדתם.
  • ברחוב משולב ילדים, הולכי-רגל וכלי רכב אחרים.
  • אזור מוגבל מהירות שאינה עולה על 30 קמ”ש והוא מסומן בתמרור בכניסה ותמרור מבטל ביציאה.

לתיאור התמרור יש להקליק על התמונה

תמרור 135
זהירות מעבר חצייה לפניך


תמרור 136
זהירות הולכי רגל


תמרור 220
רחוב משולב


תמרור 222
אזור מיתון תנועה


תמרור 228
שביל הולכי רגל ורוכבי אופניים


תמרור 229
שביל משולב לרוכבי אופניים והולכי רגל


תמרור 306
זכות קדימה להולך רגל החוצה במעבר חציה


תמרור 719
לאפשר להולכי רגל להתקדם מבלי לעצור להמתין לשנות מהירות או לסטות


הוראות החוק המתייחסות להולכי רגל במעבר חצייה

מעבר חצייה
חלק הכביש המיועד לחצייתו של הולכי-רגל, מסומן בתמרור ובסימנים על-פני הכביש.

 • נוהג רכב המתקרב למעבר חצייה, יאט את רכבו אם הולך רגל עומד על המדרכה בסמוך למעבר החצייה ואם ניכר שבכוונתו של הולך הרגל לחצות את הכביש ייתן זכות קדימה להולך הרגל.
 • התקרב נוהג רכב למעבר חצייה ובנתיב אחר האט או עצר רכב לפני מעבר חצייה, יאט או יעצור את רכבו לפני מעבר החצייה האמור לפי העניןי. היה הולך רגל חוצה את הכביש במעבר החצייה, ייתן לו זכות קדימה.

חובת הזהירות הכללית

חשוב לדעת
מקומות מסוכנים במיוחד הם מקומות שנדרשת בהם זהירות מיוחדת עקב הימצאותם של הולכי הרגל והסכנות הכרוכות ב”מפגש” עם כלי רכב בתנועה.

חובתו של כל מי שמשתמש בדרך להתנהג בזהירות!

לאלקפח את זכותם של משתמשים אחרים.

לאיגרום נזק לאדם או לרכוש של מי שנמצא בדרך.

לאיפריע ולא יעכב את התנועה בדרך.

לאיסכן את משתמשי הדרך האחרים.

לאיתנהג בקלות ראש או ללא התחשבות וזהירות.

חובהלהבחין ולהישמע להוראות שוטר/פקח.

זיהוי מוקדם של נוכחות הולכי רגל מתקרבים ו/או חוצים

בגלל ההפרש הגדול שבין מהירות הרכב המתקרב וזמן התגובה הנדרש לנהג הרכב כדי להגיב נוצר הצורך לזהות את נוכחות הולך הרגל מבעוד מועד, עוד לפני רדתו לכביש.

סימנים מעידים המסייעים לזיהוי מוקדם

 • כיוון הליכתו של הולך הרגל.
 • קצב הליכתו של הולך הרגל
 • כיווני הסתכלותו של הולך הרגל.
 • נוכחות הולכי-הרגל בסמוך לכביש.
 • מיקוד קשב של הולך הרגל (מדבר בטלפון/מאזין למוסיקה).
 • יש לשים לב לילדים וקשישים.

הקשר בין מהירות הנסיעה לחובות הנהג כלפי הולך הרגל

ככל שמהירות הנסיעה גדלה, כך מתארכים מרחקי העצירה וגדלה סכנת ההיפגעות של הולכי-הרגל. מכאן נוצר צורך להתאים את המהירות עוד בתהליך ההתקרבות למעברי החצייה ולמקומות שצפויה בהם הופעת הולכי רגל, כדי שתתאפשר עצירה בטוחה, אם וכאשר יתעורר הצורך.

נהג שמקדים לזהות את מקום מעבר החצייה, או מקומות שצפויה בהם הופעת הולכי רגל או משתמשי דרך המתכוונים לחצות את הכביש, נערך טוב יותר על-ידי התאמת המהירות לקראת המפגש הצפוי.

חשיבות התקשורת בין נוהג ברכב להולכי רגל

יש חשיבות מכרעת ליחסי הגומלין בין הנוהג ברכב להולכי הרגל ולנהגים אחרים!

נהג המתקרב למקום מעבר חצייה או למקום שצפויה בו הופעת הולכי רגל חייב ליצור תקשורת עם הולך הרגל ועם כלי הרכב האחרים (הבאים מולו, הנמצאים מאחוריו ומהצדדים).

הימצאותם של כלי רכב כאלה תשפיע על תכנון הנסיעה ועל תגובות הנהג כלפי הולך הרגל, הממתין או החוצה את הכביש. לפיכך יש צורך לזהות את כוונותיהם מבעוד מועד.

חשוב לדעת
הנהג חייב לוודא שהולכי הרגל מבינים בבירור את כוונותיו באופן שאינו משתמע לשתי פנים, בייחוד בסמוך למעבר החצייה, כדי למנוע תגובות מסוכנות ולא צפויות של הולך הרגל.
הנהג לא יסמן להולכי הרגל ביד או בכל סימן אחר ולא יעודד אותם לחצות. יש להשאיר להולכי הרגל את שיקול הדעת.
הנהג יאפשר להולכי רגל לחצות בבטחה, יאט וישאיר מרחק בין הרכב להולכי הרגל על-מנת לאפשר להם לראות ולהיראות.

הוראות החוק בהתקרבות למעבר חצייה ומשמעותן

 • בהתקרבות למעבר חצייה חובה להאט לפני המעבר, בין אם חוצים בו הולכי רגל ובין אם לאו.
 • כשהולכי רגל חוצים במעבר חצייה יש לתת להם זכות קדימה כלומר להתקדם בלי לעצור, להמתין, לשנות את מהירותם או לסטות מקו התקדמותם.

הוראות החוק אינן מותירות לנהג שיקול דעת

 • נוהג רכב המתקרב למעבר חצייה, יאט את רכבו אם הולך רגל עומד על המדרכה בסמוך למעבר החצייה ואם ניכר שבכוונתו של הולך הרגל לחצות את הכביש, וייתן לו זכות קדימה.
 • התקרב נוהג רכב למעבר חצייה ובנתיב אחר האט רכב לפני מעבר החצייה, יאט את רכבו לפני מעבר החצייה האמור, ואם הרכב בנתיב עצר - יעצור אף הוא. היה הולך רגל חוצה את הכביש במעבר החצייה, ייתן לו זכות קדימה.

חובותיו של הולך רגל כמשתמש דרך

 1. לא יחצה אדם כביש אלא לאחר שבדק את מצב התנועה בו ונוכח לדעת שאפשר לחצותו בבטחה.
 2. אם יש בקרבת מקום מעבר חצייה, מנהרה או גשר המיועדים למעבר הולכי רגל, לא יחצה הולך רגל את הכביש אלא בהם.
 3. אם אין בקרבת מקום מעבר חצייה, מנהרה או גשר, כאמור, אך יש בקרבת מקום צומת, יחצה הולך הרגל את הכביש בקרבת צומת.
 4. בכל מקרה יחצה הולך רגל כביש במהירות סבירה ובקו ישר והקצר ביותר בין שולי הכביש, ולא יתעכב בכביש שלא לצורך.

לנהג
אל תסמוך על הולך הרגל. קבל החלטות על בסיס התנהגותו בפועל.

פתרונות הנדסיים בנקודות העימות בין נוהג רכב להולך רגל

פתרונות אלה נועדו ליצור הפרדה מלאה ו/או לצמצם את האפשרות למגע בין הולכי-הרגל הפגיעים ובין כלי-הרכב.

 • רמזורים,
 • מעברי חצייה,
 • איי תנועה,
 • מעברים תת-קרקעיים,
 • גשרים,
 • מעקות בטיחות,
 • גדרות הפרדה בדרכים מחולקות (חד-סטרי) בין-עירוניות ועירוניות.

לתיאור הסמל יש להקליק על התמונה

סמל ס-8
מעבר תת קרקעי ירידה במדרגות


סמל ס-9
שיפוע לנכים מעבר תת קרקעי ירידה במורד


סמל ס-6
מעבר גשר עליה במדרגות


סמל ס-7
שיפוע לנכים מעבר גשר עליה במעלה


מקומות שנמצאים בהם הולכי רגל, המחייבים ערנות ודריכות מיוחדים

 • בקרבת תחנת אוטובוס.
 • בסביבת מוסדות ציבור.
 • ברחוב משולב.
 • בקרבת מגרש משחקים לילדים.
 • בקרבת גני ילדים/בתי ספר.
 • בקרבת מרכזי קניות.
 • כאשר שדה הראייה מוגבל.
 • בשטחים מתים.
 • ליד כלי רכב חונים.
 • כאשר הראות לקויה עקב תנאי מזג-האוויר (גשם, ערפל, סנוור משמש, שעת דמדומים, בדרכים עירוניות בעיקר).

חובת הזהירות הכללית מחייבת את הנהג להתנהג בזהירות, על-מנת לזהות מוקדי סיכון

 • להגדיל את מרחב הראייה ההיקפי לצורך זיהוי מוקדי סיכון.
 • להקטין את המהירות על-מנת לאפשר יותר זמן לתגובה הנחוצה ולמנוע הפתעות.
 • לשמור רווח גדול יותר מכלי-רכב חונים או נוסעים ולאפשר עצירה בטוחה.

ציון דרך
הגברת ההסתכלות ההיקפית של הנהג והורדת המהירות והתאמתה לרמת הסיכון, מאפשרת התנהגות בטוחה במקומות הבעייתיים, בעלי רמת סיכון גבוהה.


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0472. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • תן זכות קדימה לתנועה מהכיוון הנגדי.
 • האט והיה נכון לבלימה או לסטיה בגלל הולכי רגל הנמצאים בסביבה.
 • צפור ממושכות לפני התמרור.
 • הגבר את מהירות הנסיעה ועבור במהירות את המקום.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0897. נוהג ברכב פונה ימינה והולכי רגל חוצים את נתיב נסיעתו במעבר החצייה. מה עליו לעשות?

 • יצפור להולכי הרגל וימשיך בנסיעתו אל תוך הצומת.
 • יאט ואף יעצור את רכבו, ויאפשר להולכי הרגל לחצות במעבר החצייה.
 • הנהג ימשיך בנסיעתו, משום שלכלי רכב עדיפות במעבר בצמתים, ולכן הולכי הרגל חייבים להמתין.
 • ימשיך בנסיעתו אל תוך הצומת, בלי קשר להולכי הרגל.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0578. מה פירוש התמרור?

 • זהירות, הולכי רגל בקרבת מקום.
 • הכניסה מותרת להולכי רגל בלבד.
 • הכניסה אסורה להולכי רגל – גם שולי הדרך.
 • המקום אסור למשחקי ילדים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0948. מה הבעיה בתמונה?

 • בגלל הרכב החונה, אין האוטובוס יכול להיכנס למפרץ שלו בכביש, והדבר יגרום להפרעה לתנועה בעת עצירתו.
 • הפרחים המוצבים בתחנה מסתירים לנוסעים המחכים בה את שדה הראייה.
 • הימצאות פרחים בתחנה מנעימה את שהותם של הנוסעים ואינה גורמת כל בעיה.
 • הימצאות מוכר הפרחים גורמת לאוטובוס לשהות בתחנה זמן ממושך יתר על המידה.
3948

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0001. על מי מוטלת החובה להכיר את חוקי התנועה ולציית להם?

 • רק על נהגים מקצועיים.
 • רק על הולכי הרגל.
 • על כל אדם המשתמש בדרך.
 • רק על הנוהג ברכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0942. כיצד תנהג בהתאם למצב שלפניך?

 • סטה שמאלה ועקוב אחר שינוי בהתנהגותם של המשתמשים האחרים בדרך.
 • הגבר מהירות ועבור בזריזות את הסכנה המידית האורבת מימינך.
 • המשך בנסיעה ללא כל שינוי בהתנהגות וצפור צפירת אזהרה.
 • עבור לנתיב השמאלי, הגבר מהירות והמשך לעקוב אחר האופניים.
3942

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |