הוראות החוק המגדירות נהג שיכור

 • מי ששותה משקה משכר בעת הנהיגה או בעת שהוא ממונה על הרכב.
 • מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצר חילוף חומרים של סם מסוכן.
 • מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישורו.

בהגדרה שיכור נכלל

 • מי שעוסק בהוראת נהיגה בעת שהלומד נהיגה נוהג ברכב.
 • מי שיושב לצדו של נוהג חדש לצורך מילוי חובת הליווי.

המצב שבו נהג חדש נחשב לנהג שיכור

 • נהג שדגימת נשיפה שביצע מגלה כי בגופו מצוי אלכוהול בריכוז העולה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף.
 • דגימת דם העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר של דם.

קובע החוק

 • לא ינהג אדם ברכב אם הוא שיכור.
 • החוק יראה אדם שיכור אם הוא נוהג בהשפעת אלכוהול, סמים משכרים וסמים מסוכנים כאשר רמת הריכוז עולה על המידה שנקבעה בחוק.

חשוב לדעת
הוראות החוק המגדירות משקה משכר, בדיקות שכרות, ריכוז אלכוהול וענישה בהתאם

 • משקה משכר
  משקה שרמת ריכוז האלכוהול בו גבוהה מהריכוז שקבע שר התחבורה בהתייעצות שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת: חובה לרשום את ריכוז האלכוהול על גבי מכל המשקה, והוא יהיה ראיה לכאורה לריכוז האלכוהול.
 • בדיקת נשיפה
  בדיקת אוויר נשוף באמצעות מכשיר שאושר )“ינשוף”(. המכשיר מראה את רמת ריכוז האלכוהול של הנבדק.
 • בדיקת מעבדה
  בדיקה של דגימת דם או שתן לקביעת הימצאותם של סמים או אלכוהול בגוף הנבדק. הבדיקה נעשית במוסדות רפואיים, או במעבדות שאושרו לכך.

המידה הקובעת את ריכוז האלכוהול, לפי אחד מאלה

 • בבדיקת נשיפה במכשיר ינשוף - 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד אוויר נשוף.
 • בבדיקת דם - כמות העולה על 50 מ”ג של אלכוהול ל-100 מיליליטר דם.
 • היה לשוטר חשד סביר כי הנוהג ברכב או הממונה על הנוהג ברכב שיכור (לדוגמה, מלווה לנהג חדש) - רשאי השוטר לדרוש ממנו לבצע בבדיקת נשיפה או בדיקת דם או שתן.
 • היה לשוטר חשד כי הנוהג ברכב הוא שיכור בעת שהיה מעורב בתאונת דרכים - רשאי השוטר לדרוש מהנהג להיבדק באמצעות נשיפה.
 • אם רמת ריכוז האלכוהול בגוף הנבדק היא מעל המותר בחוק, תשמש הבדיקה כראיה בבית המשפט.

אזהרה
על נהג חדש, נהג צעיר ונהגים מקצועיים נאסר לשתות בעת נהיגה או לפני נהיגה אלכוהול בכל ריכוז שהוא.

חשוב לדעת
סירב הנוהג ברכב או הממונה באותה עת על הנהיגה ברכב להיבדק בדיקת נשיפה או למסור דוגמה של דם או שתן - החוק רואה בו שיכור.

 • שוטר רשאי על-פי החוק להתלות רישיון נהיגה ל-24 שעות למי שסירב להיבדק, או לנהג שרמת ריכוז הבדיקה בגופו מעל המותר בחוק.
 • בתי המשפט מחמירים יותר עם נהגים שסירבו לבצע בדיקת שכרות.
 • השוטר מחויב להזהיר את הנהג לפני הבדיקה, שאם יסרב להיבדק ייחשב לנהג שיכור.
 • לאחר בדיקת הינשוף ולפני הבדיקה - השוטר חייב לבצע בדיקת מאפיינים, הכוללת מבחנים פיזיולוגיים על-מנת לקבוע התרשמות סובייקטיבית.

נהיגה בשכרות - ענישה

 • פסילת רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיים וקנס כספי.
 • בנסיבות מחמירות - עונש מאסר בפועל.
 • בית המשפט רשאי על-פי סמכות לפסול לתקופה של פחות משנתיים.
 • הרשעה בעברה חוזרת של נהיגה בשכרות, שנעשתה תוך שנה מיום הרשעה הראשונה, מחייבת עונש פסילת רישיון נהיגה שלא יפחת מארבע שנים.

נהיגה תחת השפעת אלכוהול משפיעה לא רק על הנהג, אלא גם על הנוסעים:

 • לקיחת סיכונים.
 • נהיגה במהירות מופרזת.
 • מוזיקה בעוצמה גבוהה.
 • אי חגירה של חגורות בטיחות.
 • אי ציות לתמרורים ורמזורים.

חשוב לדעת
בתי המשפט לתעבורה מתייחסים בחומרה רבה לנהגים שהורשעו בעברות נהיגה בשכרות.


לא רק משקה משכר - גם תרופות מסוימות נחשבות לסמים ומשפיעות על הנהיגה:

 • חובה על נוהג ברכב להתייעץ עם הרופא המטפל - האם אפשר לנהוג לאחר נטילת תרופות ומה משך הזמן שהתרופה משפיעה.
 • בכל תרופה שנוטלים (עם מרשם רופא או ללא מרשם).
 • חובה לקרוא בעלון לצרכן ולוודא האם התרופה משפיעה על הנהיגה.

חשוב לדעת
אלכוהול מבטל עכבות, מאריך את זמן התגובה ופוגע בערוצי הקשב ובתפקודים הקוגנטיביים והמוטוריים. האלכוהול פוגם בערנות ומביא לשיפוט לקוי של הנהג.


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0309. מותר לנהוג אם שותים משקה אלכוהולימסוג אחד בלבד ולא מערבבים סוגי משקאות": נכון או לא?"

 • נכון. רק כאשר מערבבים משקאות מסוגים שונים האלכוהול משפיע על הנהיגה.
 • נכון. צריך להקפיד לא לערבב משקאות מסוגים שונים לפני שנוהגים.
 • לא נכון. מה שקובע הוא מידת האלכוהול בדם ביחס למידה הקבועה בחוק.
 • נכון. אפשר לשתות הרבה מנות משקה משכר מסוג אחד בלי להיות שיכור.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0306. האם שוטר רשאי לדרוש מנוהג ברכב לעבור בדיקת דם כדי לבדוק אם יש בדמו אלכוהול או סמים משכרים?

 • לא. השוטר אינו רשאי לדרוש כל בדיקה ללא צו של בית המשפט.
 • לא. שוטר אינו רשאי לדרוש כל בדיקה של נהג, בכל מצב ובכל זמן.
 • כן. שוטר רשאי לדרוש בדיקת דם אם היה לו חשד סביר שהנהג נוהג בהשפעת אלכוהול או סמים משכרים.
 • לא. שוטר אינו רשאי לדרוש בדיקת דם לקביעת כמות אלכוהול או סמים משכרים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0298. מהי "בדיקת נשיפה"?

 • בדיקת מאמץ שמודדים בה את כמות האוויר הנכנסת לריאותיו של נוהג הרכב בעת הנהיגה.
 • בדיקה שבה נושף אדם לתוך מכשיר הנותן מידע על נפח ריאותיו.
 • בדיקה שעושה רופא המשפחה למבקש רישיון נהיגה חדש, על פי דרישת רשות הרישוי.
 • בדיקת אוויר שננשף לתוך מכשיר הנותן מידע על מידת ריכוז האלכוהול בדמו של הנבדק.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0296. האם מלווה של "נוהג חדש" רשאי להיות תחת השפעת אלכוהול?

 • רשאי. מלווה של נוהג חדש אינו נוהג ברכב ולכן אין חשיבות לשאלת שכרותו.
 • לא. אדם הנתון תחת השפעת אלכוהול אינו רשאי להיות מלווה של נוהג חדש.
 • רשאי, ובלבד שחלפה שעה אחת מסיום שתיית המשקה.
 • כן, אם מלאו לו יותר מ-26 שנים.

| «C1» | «В» |

0301. האם השפעתה של פחית בירה על הנהג פחותה מהשפעתה של כוסית ויסקי?

 • לא. בירה אינה משקה העלול להשפיע על הנהיגה.
 • כן. בבירה יש יותר אלכוהול מבויסקי.
 • לא. שתיהן משפיעות במידה שווה, פחות או יותר, על יכולת הנהיגה של הנהג.
 • לא. הכמות של הבירה גדולה יותר ולכן השפעתה רבה יותר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0295. האם מותר לנהוג ברכב כשהנהג נמצא תחת השפעת סמים או אלכוהול?

 • מותר, לפי הוראת רופא בלבד.
 • אסור לחלוטין.
 • מותר, למרחק נסיעה קצר עד לבית.
 • מותר, לצורך נסיעה לקבלת טיפול רפואי בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0303. "החוק אינו אוסר נהיגה תחת השפעת סמים משכרים (אסורים)":

 • לא נכון. החוק מציין במפורש איסור נהיגה בהשפעת כמות מסוימת של סמים משכרים בדם.
 • נכון. החוק אוסר רק נהיגה בהשפעת אלכוהול.
 • לא נכון. החוק אוסר במפורש נהיגה בהשפעת סמים משכרים.
 • נכון, מאחר ששימוש בסמים משכרים אינו אסור בחוק.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |