תמרור 902

תמרור 902

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : אתר עבודה בדרך.

פירושו
קצה אתר עבודה וכל ההגבלות והאיסורים בתוכו .

משמעות התמרורים
901-902
תחילתו וקצהו של אתר עבודה בדרך. מזהירים בפני עבודות המבוצעות באתר (בדרך וסביבתה), כאשר פועלים, חומרים וכלי עבודה נמצאים באזור, תוך שינוי ו/או היצרות ו/או הרחבה של רוחב המיסעה או הנתיב, עד כדי יצירת הפרעה לזרימת התנועה ובטיחותה. ככלל, יבוצע הסימון על הכביש בצבע כתום. הסימון השונה מן הסימון הרגיל (בצבע לבן) בא להמחיש לנהג כי "סביבת הנהיגה" שונה מן הרגיל, ולגרום לו לעירנות ותשומת לב טובים יותר .

הצדקים להצבה
901-902

אכאשר פועלים, חומרים או כלים חשופים לרכב הנע בדרך.

בחלק מהדרך נחסמה לתנועה.

גהתווית נתיבי הנסיעה שונה מן ההתוויה הרגילה.

דנקבעו הגבלות על מהירות הנסיעה המותרת.

.

הנחיות להצבה
901-902

 • התמרורים יכולים להיות מוצבים לתקופת זמן קצרה או ארוכה, אך במהותם אלה תמרורים – כתלות בהיקף העבודה ובמשך ביצועה זמניים.
 • בכניסה לקטע שהוא "אתר עבודה" יוצב תמרור במתכונת של "שער" לכניסה אל קטע הכביש ב"אתר העבודה".
  בפינה העליונה של תמרור 901 יותקן פנס מהבהב בצבע כתום 932.
  בכניסה לקטע דו מסלולי או חד סטרי יוצבו התמרורים עם הפנס המהבהב משני צדי הכביש.
  בכניסה לקטע חד מסלולי דו סטרי יוצב התמרור עם הפנס המהבהב בצד ימין בלבד.
 • ביציאה מן הקטע שהוא "אתר עבודה" יוצב תמרור 902 בלבד. בקטע דו מסלולי או חד סטרי יוצבו התמרורים משני צדי הכביש לציון קצה קטע הכביש ב"אתר העבודה".
  בקטע חד מסלולי דו סטרי, כנ"ל, יוצבו תמרורים בצד ימין בלבד.