תמרור 906

תמרור 906

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : כבישים צרים.

פירושו
הכביש הולך וצר מצד ימין .

כוחו יפה
בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך .

משמעות התמרורים
באתרי עבודה

אמזהירים, בהתאמה, על כניסה לקטע דרך או גשר או מכשול אחר שהוא זמנית צר יותר מהקטע שלפניו, עקב העבודות המתבצעות באתר.

בההיצרות בדרך יכולה להיות בצד אחד או בשני הצדדים - בהתאמה.

גגם אם הרוחב הנותר לנסיעה עדין סביר, אך קטע המעבר בין המידה הרגילה של רוחב הדרך למידה הצרה יותר, קצר מדי ואינו מאפשר השתלבות נוחה. מצב זה מתקיים - בד"כ - כאשר היחס בין האורך והרוחב של קטע המעבר קטן מ- 1:40 בדרך עירונית (עד 50 קמ"ש) וקטן מ- 1:50 בדרך לא-עירונית (80 קמ"ש ויותר).

.

הצדקים להצבה
באתרי עבודה

אהיצרות בדרך או מכשול מכל סוג (גשרון, מעקה, בית, עמוד, בור, ערימת חול וכו') אשר בולטים אל תחום הדרך ולא מאפשרים שימוש סביר בכל הרוחב.

במספר הנתיבים בקטע הצר קטן ממספר הנתיבים בקטע הגישה ללא מרחק מספיק להשתלבות.

גבדרך בלתי מופרדת, כאשר ההבדל ברוחב בין שני הקטעים גדול מ – 1.0 מ'.

דכאשר הכביש הולך וצר עקב הסדרי תנועה מיוחדים באתר עבודה.

.

הנחיות להצבה
באתרי עבודה

התמרורים יוצבו בצד ימין של הכביש.
מרחק ההצבה שלהם מן המקום הצר (במטרים), יהיה:
  • בדרך עירונית = 60
  • בדרך לא עירונית חד מסלולית = 90
  • בדרך לא עירונית דו מסלולית = 100