תמרור 915

תמרור 915

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : הודעות.

פירושו
תמרור לאזהרה, להוריה,לאיסור או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו .

כוחו יפה
על פי האמור בו, באתר עבודה בדרך .

משמעות התמרורים
באתרי עבודה
תמרור לאזהרה, להוריה, לאיסור או להודעה באתר עבודה בדרך, כאשר נדרש מסר מסוים שאין לגביו תמרור מתאים, או כתוספת מילולית לתמרור מסוים משום שהמסר הנדרש אינו ניתן לביטוי באמצעות התמרור עצמו בלבד. פירוש הדבר שהמסרים בתמרור זה יכולים לענות על שני הסוגים, הן הסוג המחייב שהפרתו עלולה להביא לידי העמדה לדין (כמו תמרור 439) והן הסוג המיידע בלבד (כמו תמרור 629). ראה מ.מ. 7 , 47

הצדקים להצבה
באתרי עבודה
למקרים בהם נדרש הסבר מילולי נוסף ו/או לנושא שאין לגביו תמרור מיוחד.

הנחיות להצבה
באתרי עבודה
ניתן להתקנה נפרדת או להצמדה מתחת לתמרור אחר.