תמרור 925

תמרור 925

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : קו עצירה.

פירושו
קו עצירה – קו כתום לרוחב הנתיב: מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה .

כוחו יפה
במקום הסימון באתר עבודה בדרך .

משמעות הסימון
קו עצירה והמתנה לפני מקום שבו חייב הרכב המתקרב לעצור ו/או להמתין, ככל שיש לכך סיבה חוקית ו/או צורך עניני למתן זכות קדימה. הסיבות לכך יכולות להיות:

  • קיומם של תמרורי 304 – 301, 306, 307
  • רמזור 716 – 701
  • מפגש מסילת ברזל (128, 129, 134, 133, 404, 721)
  • הוראות תקנה 64
  • שוטר
  • מחסום קבוע 403, 438

הצדקים לסימון
באתרי עבודה

אהסימון נועד לתת תמיכה לנהג לצורך בחירת מקום העצירה כאשר יש בכך חובה או צורך, כאמור. לפיכך, גם תקפו של הסימון נגזר ומותנה בקיומה של חובה חוקית או צורך עניני. בלעדיהם הוא חסר תוקף.

בלפני מקום שבו הוצב אחד התמרורים המפורטים לעיל.

גבכניסה למעגל תנועה ליד תמרור 303.

דלפני מקום שבו חייב רכב לתת זכות קדימה ע"פ הוראות תקנה 64 , דהיינו כל נהג למי שבא מימינו, או הפונה שמאלה למי שבא ממולו.

המעבר חציה להולכי רגל.

ולפני מקום צר שבו הוצב תמרור 307.

זשוטר, אם המקום צוין במפורש מראש.

חמחסום קבוע עם נקודה מפורשת שנקבעה מראש.

הנחיות לסימון
צבע הסימון = כתום.