תמרור 926

תמרור 926

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : חיצים על פני הכביש.

פירושו
כווני הנסיעה המותרים בנתיב - חצים על פני הדרך בצבע כתום, עם ובלי חצים בצבע לבן: הכנס לצומת ועבור בו רק בכוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. חצים בצבע לבן מורים על כווני הנסיעה שמחוץ לאתר העבודה .

כוחו יפה
בנתיבים שסומנו, באתר עבודה בדרך .

משמעות הסימון
באתרי עבודה

אחצים המסומנים בנתיבים שעל פני הכביש, מנחים את הנהג לבחור את הנתיב המתאים שממנו עליו להכנס לצומת, ע"פ כיוון הנסיעה המיועד שלו, ביציאה מן הצומת. לעתים קיימים שני כיווני נסיעה מנתיב אחד, ואז מסומן חץ כפול, המורה "ישר וימינה" או "ישר ושמאלה" או "ימינה ושמאלה". באותה מידה, יתכן שסומן ומותר לנסוע בכיוון נסיעה מסוים מתוך שני נתיבים, או יותר.

בכאשר סומן חץ כפול, מותר לנסוע לשני הכיוונים שסומנו. כאשר סומן חץ זהה בשני נתיבים, או יותר, מותר לנסוע מכל אחד מהם באותו כיוון שסומן, בהתאמה.

גכאשר החץ סומן בצבע צהוב, פירושו שכוון נסיעה זה, באותו נתיב, מיועד לרכב ציבורי בלבד. לעתים מותר גם לרכב אחר )למשל: רב-תפוסה( לנסוע ע"פ ההסדרים שנקבעו לתחבורה הציבורית, אם הדבר פורט בתמרור 501.

דבנתיב שבו לא סומנו חצים בכלל, מותר לנסוע ממנו לכל הכיוונים.

הבנתיב "מתחלף" אשר הוצב מעליו תמרור מן הסידרה 212 - 201 ו/או מן הסידרה 722 עד 723 פ, אין מסמנים חצים, אך הוראות התמרורים הנ"ל מעל הנתיב/ים חלות גם על התנועה/ות המותרת/ות בנתיב, כאילו סומנו בהם חצים.

הצדקים לסימון
חשיבותם של החצים עולה ככל שגדל מספר הנתיבים. הדבר חיוני במיוחד בצומת מרומזר שבו יש הפרדה בין מועדי הנסיעה של התנועות השונות במופעים המתאימים.

הנחיות לסימון
צבע החצים יהיה:

  • כתום = לתנועות החדשות/זמניות שנוספו באתר לזמן העבודות. עם השלמת העבודות יסומנו החצים מחדש – בלבן – לכל התנועות, בהתאמה.
  • לבן = לתנועות בכוונים שאינן קשורות לאתר העבודה ולמתרחש בו.
  • צהוב = לתנועות המיועדות לתחבורה ציבורית.