תמרור 201

תמרור 201

מקבוצה
תמרורי הוריה : תנועות מותרות.

פירושו
סע ישר או ימינה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי תמרור 813 או 926 .

כוחו יפה
בצומת או בתנועות שלפניך .

משמעות התמרורים
201-212

אמורים על המשך הנסיעה בתנועות השונות על פי הכוון בחצים, כולל האפשרות לפניות פרסה, בהתאמה.

באבחנה, ע"י צבע החץ, בין התנועות המותרות "לכל רכב" – אשר מסומנות בלבן, ובין התנועות המותרות "לתחבורה ציבורית בלבד" – אשר מסומנות בצהוב.

.

הצדקים להצבה
201-212

אהסדרי תנועה שבמסגרתם נוצר הצורך בצמצום מספר התנועות המותרות בצמתים, באזור שבו בוצעו ההסדרים.

בשיפורים בטיחותיים בצמתים הכוללים ביטול פניות ותנועות לשם פישוט התפעול שלהם.

גהסדרים שונים של עדיפות לתחבורה ציבורית אשר מיעדים תנועות מסוימות, לה בלבד.

דעבודות בדרך שלשם ביצועם יש צורך בהכוונת התנועה במתכונת מיוחדת – זמנית.

התמרורים 201 עד 208 משמשים גם להגדרת התנועות (כיווני הנסיעה) המותרות מעל פנסי הרמזור. במקרה כזה הם יהיו מוארים מבפנים לצורך הבלטה והדגשה. גם כאשר הם מוצבים בהתקנה רגילה (שלא על פנסי רמזורים), ניתן להתקינם במתכונת של "מואר מבפנים".

ותמרורים 201-203 וכן תמרורים 206 עד 212 ניתנים להצבה מעל הכביש, ואז יחולו רק על הנתיבים שמתחתיהם. הסדרי תנועה כאלה יתכנו במסגרת בקרת נתיבים ובמיוחד נתיבים מתחלפים.

זככלל, השימוש בקבוצת תמרורים זו לצורך הגדרת התנועות המותרות עדיף על השימוש בקבוצת התמרורים המורים על איסורי פניות (431-428), שמהם צריך להבין "במשתמע" מהן הפניות שאינן "אסורות".

.

הנחיות להצבה
201-212

  • מעל פנסי הרמזורים, ניתן להציב תמרורי 208-201.
  • תמרורי 202-201 , 203 , 208 יוצבו בזוגות זהים מעל שני הפנסים ברמזור (קרוב+רחוק) של אותו המופע.
  • כאשר מדובר בפניות בלעדיות ימינה/שמאלה יוצבו תמרור 205-204 מעל הפנס "הרחוק" ותמרור 207-206 מעל הפנס "הקרוב" של המופע. בפניות חפשיות ברמזור, המופעלות ע"י פנס 707 , יוצב מעליו אחד התמרורים הנ"ל – 207-204 , בהתאמה.

מקום ההצבה בצדדים:

  • במקרה של 1-2 נתיב/ים בכוון הנסיעה התמרור יוצב ככלל, בצד ימין. אפשר גם בצד שמאל, אם התנאים במקום מאפשרים מיקום טוב יותר בצד שמאל. למשל: מספיק להציב רק תמרור אחד מבין תמרורי 205-204 או 207-206 בהתאמה.
  • אם יש 3 נתיבים או יותר בכוון הנסיעה התמרור יוצב ככלל, בשני הצדדים. אם התנאים במקום לא מתאימים להתקנה כזו, ניתן להסתפק בהצבה בצד אחד (ימין). הכל על פי האופן המיטבי שבו יכול נהג לראותם - כפי שמתקבל במקום בפועל.