תמרור 216

תמרור 216

מקבוצה
תמרורי הוריה : דרך מהירה.

פירושו
כניסה לדרך מהירה: אסורה הכניסה להולכי רגל, לאופניים *, לרכב איטי, לעגלות יד, לבעלי חיים או לכל רכב אשר אינו מסוגל או מורשה לנוע במהירות שצויינה בתמרור 218 המוצב לפני הכניסה לדרך המהירה .

* אופניים - לרבות כל כלי רכב שלפי תקנות התעבורה מורשה לנסיעה בשביל אופניים כמשמעותו בתקנה 122א(ב) לתקנות האמורות, ובכלל זה אופניים עם מנוע עזר וגלגינוע.

כוחו יפה
עד לתמרור 217 או 424 .

משמעות התמרורים
216-217
קובעים את תחילתה וסופה של דרך מהירה כפי שהוגדרה בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961. בהגדרה זו כרוך גם איסור כניסה לכל גורם העלול להפריע או להאט את התנועה, כמפורט בהוראות התמרורים. כפועל יוצא מכך אסור (על פי ת"ת 69(ג)) אף להעלות ולהוריד נוסעים בתוך תחום הדרך המהירה, אלא למילוי כל דין .

הצדקים להצבה
216-217

אקיומם של התנאים הפיזיים/גיאומטריים בדרך, כמפורט בתקנה 1, בצורה וברמה נאותים, כך שתתאפשר תנועה בטוחה במהירות המותרת.

ביהיה סביר להגדיר קטע דרך כ"דרך מהירה", רק אם היא מתקיימת ברציפות בין שני מחלפים, לפחות. אין טעם להגדיר דרך מהירה רק בחלק ממנה - גם אם שאר התנאים מתקיימים.

.

הנחיות להצבה
216-217

תמרורים אלה יוצבו – בכל מקרה – בשני הצדדים של הכביש. אופן הצבה זה נדרש עקב החשיבות המיוחדת, הן בהיבט הבטיחותי והן בהיבט התנועתי - כאחד, שיש להוראות הכלולות בו. לצורך זה יש להקל, ככל הניתן, על הנהג ולצמצם את הסיכון שהוא לא יבחין בהם. ההצבה הכפולה מגדילה את הסיכוי לקיומו של קשר עין תקין ורציף בין הנהג לאחד התמרורים )לפחות(, אם השני יוסתר, למשל: על ידי רכב גדול.

תמרור 216 מתבטל ע"י תמרור 217 או 424 בלבד. עובדה זו מאפשרת החלת הוראות התמרורים בתחום של הדרך המהירה עצמה וכן דרכים מהירות אחרות המסתעפות ממנה.