תמרור 217

תמרור 217

מקבוצה
תמרורי הוריה : דרך מהירה.

פירושו
קצה הדרך המהירה .

כוחו יפה
.

משמעות התמרורים
216-217
קובעים את תחילתה וסופה של דרך מהירה כפי שהוגדרה בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961. בהגדרה זו כרוך גם איסור כניסה לכל גורם העלול להפריע או להאט את התנועה, כמפורט בהוראות התמרורים. כפועל יוצא מכך אסור (על פי ת"ת 69(ג)) אף להעלות ולהוריד נוסעים בתוך תחום הדרך המהירה, אלא למילוי כל דין .

הצדקים להצבה
216-217

אקיומם של התנאים הפיזיים/גיאומטריים בדרך, כמפורט בתקנה 1, בצורה וברמה נאותים, כך שתתאפשר תנועה בטוחה במהירות המותרת.

ביהיה סביר להגדיר קטע דרך כ"דרך מהירה", רק אם היא מתקיימת ברציפות בין שני מחלפים, לפחות. אין טעם להגדיר דרך מהירה רק בחלק ממנה - גם אם שאר התנאים מתקיימים.

.

הנחיות להצבה
216-217

תמרורים אלה יוצבו – בכל מקרה – בשני הצדדים של הכביש. אופן הצבה זה נדרש עקב החשיבות המיוחדת, הן בהיבט הבטיחותי והן בהיבט התנועתי - כאחד, שיש להוראות הכלולות בו. לצורך זה יש להקל, ככל הניתן, על הנהג ולצמצם את הסיכון שהוא לא יבחין בהם. ההצבה הכפולה מגדילה את הסיכוי לקיומו של קשר עין תקין ורציף בין הנהג לאחד התמרורים )לפחות(, אם השני יוסתר, למשל: על ידי רכב גדול.

תמרור 216 מתבטל ע"י תמרור 217 או 424 בלבד. עובדה זו מאפשרת החלת הוראות התמרורים בתחום של הדרך המהירה עצמה וכן דרכים מהירות אחרות המסתעפות ממנה.