תמרור 218

תמרור 218

מקבוצה
תמרורי הוריה : מהירות מזערית מותרת.

פירושו
דרך לרכב מנועי שמסוגל ומורשה לנוע במהירות שאינה פחותה מזו שצויינה בתמרור בקמ"ש .

כוחו יפה
עד לצומת הבא או עד לתמרור 217 .

משמעות התמרור
מגדיר דרך המיועדת לרכב מנועי, שבה נקבעה הגבלה על המהירות המזערית המותרת. המהירות המירבית המותרת – עצמה - בדרך זו, נקבעה בתקנה 54 או על ידי הגדרת הדרך כ"מהירה" באמצעות תמרור 216, או באמצעות תמרור 426 .

הצדקים להצבה
218

אבכניסות ל"דרך מהירה" (למשל: על "כבש" או על "רמפה").

בדרכים שנסיעת רכב איטי בהם עלולה להוות מפגע לזרימת התנועה ובטיחותה. כידוע, "השונות" בין המהירויות השונות בדרך המיועדת להיות "מהירה" או "רבת קיבולת" היא גורם של חיכוך המפריע לזרימה ומוריד את רמת השרות שלה, כמו גם את רמת הבטיחות.

.

הנחיות להצבה
יוצבו בכניסה לדרך

תמרורים אלה יוצבו – בכל מקרה – בשני הצדדים של הכביש. אופן הצבה זה נדרש עקב החשיבות המיוחדת, הן בהיבט הבטיחותי והן בהיבט התנועתי - כאחד, שיש להוראות הכלולות בו. לצורך זה יש להקל, ככל הניתן, על הנהג ולצמצם את הסיכון שהוא לא יבחין בהם. ההצבה הכפולה מגדילה את הסיכוי לקיומו של קשר עין תקין ורציף בין הנהג לאחד התמרורים )לפחות(, אם השני יוסתר, למשל: על ידי רכב גדול.