תמרור 219

תמרור 219

מקבוצה
תמרורי הוריה : דרך לרכב מנועי בלבד.

פירושו
דרך לרכב מנועי בלבד .

כוחו יפה
עד לצומת הבא .

משמעות התמרור
מגדיר דרך המיועדת לרכב מנועי בלבד.
המהירות המירבית המותרת בדרך זו, נקבעה בתקנה 54 או על ידי הגדרת הדרך כ"מהירה" באמצעות תמרור 216 או באמצעות תמרור 426 .

הצדקים להצבה
219

אבכניסות ל"דרך מהירה" (למשל: על "כבש" או על "רמפה").

בדרכים שנסיעת רכב איטי בהם עלולה להוות מפגע לזרימת התנועה ובטיחותה. כידוע, "השונות" בין המהירויות השונות בדרך המיועדת להיות "מהירה" או "רבת קיבולת" היא גורם של חיכוך המפריע לזרימה ומוריד את רמת השרות שלה, כמו גם את רמת הבטיחות.

.

הנחיות להצבה
יוצבו בכניסה לדרך:

תמרורים אלה יוצבו – בכל מקרה – בשני הצדדים של הכביש. אופן הצבה זה נדרש עקב החשיבות המיוחדת, הן בהיבט הבטיחותי והן בהיבט התנועתי - כאחד, שיש להוראות הכלולות בו. ההצבה הכפולה מגדילה את הסיכוי לקיומו של קשר עין תקין ורציף בין הנהג לאחד התמרורים )לפחות(, אם השני יוסתר, למשל: על ידי רכב גדול.