תמרור 224

תמרור 224

מקבוצה
תמרורי הוריה : נתיב לאופנים.

פירושו
נתיב חד-סטרי לתנועת אופניים *,
הנסיעה מותרת בכיוון המסומן בלבד באמצעות סימון 804
.

* אופניים - לרבות כל כלי רכב שלפי תקנות התעבורה מורשה לנסיעה בשביל אופניים כמשמעותו בתקנה 122א(ב) לתקנות האמורות, ובכלל זה אופניים עם מנוע עזר וגלגינוע.

כוחו יפה
עד הצומת הבא או עד תמרור 225 .

משמעות התמרורים
224-225
תחילתו וקצהו של נתיב מיועד בלעדית לאופנים. בניגוד לשביל המיועד לאופנים, אשר מצוי בד"כ באזורים "ירוקים" שבהם רוכב האופנים - באופן בלעדי או במשולב עם הולכי רגל – נמצא "לבד", הרי שכאן מדובר ב"נתיב של ממש" על המיסעה ובסמוך לנתיבי נסיעה או חניה של רכב מנועי אחר (ראה מ.מ. 49). סמיכות זו יוצרת הבדל משמעותי בהתיחסות אל האופנים ככלי רכב – אמנם לא מנועי - אבל לגיטימי ומוכר בתנועה בדרך. "הכרה" זו מחייבת גם את רוכב האופנים בשמירה על הסדרי התנועה הקיימים במקום, על כל המשתמע, (ראה מ.מ. 46) .

הצדקים להצבה
224-225

בכל מקרה שבו מסומן נתיב בלעדי לרוכבי אופנים בסמוך לנתיבים אחרים המיועדים לרכב מנועי. פירוש הדבר שיש להבחין בין נתיב ל שביל, ואין להציב תמרור זה בשבילים למיניהם אשר אינם נמצאים בצמוד לנתיבי נסיעה כנ"ל. כאמור, "שבילים" יש לתמרר באמצעות תמרורי 229 - 226. .

הנחיות להצבה
224-225

בנתיב לאופנים המסומן על פני המיסעה, התנועה תהיה תמיד באחת מן האפשרויות הבאות:
  • חד-סטרית באותו הכוון שבו נוסעת תנועת כלל הרכב המנועי בנתיב הסמוך.
  • חד סטרית, אבל בניגוד לכוון התנועה של כלל הרכב המנועי, ברחוב או דרך חד-סטריים. )ראה פירוט בהנחיות לתמרור 636.