תמרור 227

תמרור 227

מקבוצה
תמרורי הוריה : שבילים להולכי רגל ואופנים בצירופים שונים.

פירושו
שביל לתנועת אופניים * .

* אופניים - לרבות כל כלי רכב שלפי תקנות התעבורה מורשה לנסיעה בשביל אופניים כמשמעותו בתקנה 122א(ב) לתקנות האמורות, ובכלל זה אופניים עם מנוע עזר וגלגינוע.

כוחו יפה
עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 227, 228, 229 .

משמעות התמרורים
226-229
יעוד של דרך או קטע ממנה או שביל, לשימושם של הולכי רגל או רוכבי אופנים או שניהם במשולב. לאור זאת אסורה הכניסה לרכב מנועי מכל סוג .

הצדקים להצבה
226-229

הסדרי תנועה מיוחדים להולכי רגל ורוכבי אופנים משיקולים של בטיחות, איכות סביבה, ספורט ונוף. .

הנחיות להצבה
226-229

ככלל, בצד ימין בכניסה או בהתחלת השביל. אפשר גם בצד שמאל, אם התנאים במקום מאפשרים מיקום טוב יותר בצד זה.