תמרור 301

תמרור 301

מקבוצה
תמרורי זכות קדימה : מתן זכות קדימה בדרך החוצה.

פירושו
תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה .

כוחו יפה
במקום שלפניו הוצב התמרור ולכל הנתיבים בכביש, למעט הנתיבים שבהם חל תמרור 302 .

משמעות התמרורים
301-302
הטלת החובה למתן זכות הקדימה, על הרכב המתקרב לצומת – עם או בלי עצירה מוחלטת – על פי הצורך בהתאמה, אפילו אם לא נכללה במסגרת כללי מתן זכות הקדימה בתקנה 64. בהקשר ליחסי הגומלין בין הוראות התמרורים להוראות תקנה זו ביחס לאופן מתן זכות הקדימה ראה פירוט בתקנה 64 המובאת כאן להלן .

תקנה 64 לתקנות התעבורה תשכ"א - 1961

הצדקים להצבה
301-302

אהסדרת אופן מתן זכות הקדימה בצומת, שבו לא ניתן להסתפק בכללים שנקבעו בתקנה 64.

בקביעת ההירארכיה של הדרכים והתנועות בצומת.

גהסדרת אופן מתן זכות הקדימה בצמתים מרומזרים, למקרה של פעולה בהבהוב צהוב או למצב כבוי.

דלתמרור 301 יש עדיפות בהסדרת מתן זכות הקדימה, כנ"ל. במקרים "חריגים", כגון: העדר שדה ראיה או צירופים יוצאי דופן של גיאומטריה - ניתן להשתמש בתמרור 302 . ככלל, ראוי להימנע מהצבת תמרורי "עצור", למרות הנטיה לראות בהם מכשיר התורם לבטיחות. עצירה מוחלטת מצריכה אח"כ זמן ארוך יותר לפינוי של הצומת, אשר נגרם ע"י הצורך בזינוק ממצב עמידה. דבר זה מחייב מציאת פערים גדולים יותר והערכה נכונה של זמן- מרחק גדולים יותר, שהוא דבר המקשה על נהגים רבים את קבלת ההחלטה הנכונה.

התמרור 301 לפני מפגש מסילת - ברזל שבו אין מחסום או רמזור - ע"פ תקנה 56 (א) (2).

.

הנחיות להצבה
301-302

אהתמרורים יוצבו במשולב ובסמוך לקו העצירה (סימון 810). ראה דוגמא כזו בתרשים מס' 1 להלן. הוראות התמרור יחולו על כל הנתיבים שלפניהם עובר קו העצירה. באופן זה ניתן להחיל את הוראות התמרור גם על תנועות מסוימות בנתיבים שאינם סמוכים לתמרור.

בבפניות שמאלה אין צורך בתמרורים אלה, עקב כך שתקנה 64 כוללת חובת מתן זכות קדימה ע"י רכב הפונה שמאלה לרכב הבא ממולו, אלא אם נדרשת עצירה ממש באמצעות תמרור 302. ראה דוגמא כזו בתרשים מס' 2, להלן.

גבמקומות עם תנאי ראות קשים הנובעים מתנאים גיאומטריים, צמחיה, תחרות על תשומת הלב של הנהג כנגד שילוט רחוב אחר וכו', ניתן להציב תמרור מואר מבפנים.

דאם הוצבו על עמוד אחד, יחד עם תמרור אחר יהיו תמרורי 301 או 302 במיקום העליון ביניהם. זאת מהסיבה המוסברת לעיל.

דוגמה למיקום תמרור 301