תמרור 305

תמרור 305

מקבוצה
תמרורי זכות קדימה : מתן / קבלת זכות קדימה על פי הוראה.

פירושו
התקדם בזהירות (תמרור נייד) .

משמעות התמרורים 304-305
הטלת חובת עצירה או נסיעה על רכב המתקרב לכל מקום שבו הוצב או מוחזק על ידי גורם מוסמך תמרור 304 או 305, גם שלא בצומת – וללא קשר עם כללי מתן זכות הקדימה בתקנה 64. (תקנה 64 מובאת כאן במסגרת ההנחיות לתמרורי 303 - 301 לעיל).

  תקנה 64 לתקנות התעבורה תשכ"א - 1961

הצדקים להצבה
304-305

אלאבטחת החצייה במעברי חצייה ליד בתי ספר.

בהסדרת העצירה והתנועה במקומות בעלי מאפיינים מיוחדים (שלא בצמתים), כגון: מחסום, ביקורת, שער של מחנה או מפעל אשר בו נערכת בדיקה של כלי רכב בכניסה.

גהכוונת רכב ידנית בגלל עבודות בכביש או הפרעה אחרת, המונעת תנועה חפשית על פי הסדרי התנועה הקבועים במקום.

הנחיות להצבה
304-305

אבצורה ידנית ע"י שוטר או מי שהוסמך, למשל: פקח של רשות מקומית או של רשות אחרת ע"פ הנאמר בת"ת 23 , משמרות הזה"ב של בתי הספר.

בעל גבי מחסום נייד.

גבאופן קבוע, על שער וכו'.