תמרור 310

תמרור 310

מקבוצה
תמרורי זכות קדימה : מתן / קבלת זכות קדימה על פי הוראה.

פירושו
קצה הדרך שבה יש לך זכות קדימה .

משמעות התמרורים 309-310
מודיעים על תחילתו וקצהו של כביש, שבו נתונה זכות הקדימה לנוסעים בו. הודעה/ הכרזה זו בדבר הענקת זכות הקדימה בכביש – במפורש ובאמצעות תימרור מיוחד – נותנת לנוסעים בו את האפשרות החוקית ליטול את זכות הקדימה תוך התעלמות מכללי מתן זכות הקדימה המפורטים בתקנה 64. כידוע, תקנה 64 קובעת כללים אשר המכנה המשותף שלהם הוא מתן זכות הקדימה ולא נטילתה

  תקנה 64 לתקנות התעבורה תשכ"א - 1961

הצדקים להצבה
309-310

כתוצאה מן הסתירה בין הוראות תמרורים אלה ובין הוראות תקנה 64 , אין מציבים אותם בישראל.
עצם הימצאותם ב"לוח התמרורים" נובעת - אם כן - מן הצורך לשמור על התאמה בין לוח התמרורים הישראלי ובין לוח התמרורים האירופאי - ע"פ "אמנת וינה".

הנחיות להצבה
309-310

תמרורים אלה יוצבו – בכל מקרה – בשני הצדדים של הכביש. אופן הצבה זה נדרש עקב החשיבות המיוחדת, הן בהיבט הבטיחותי והן בהיבט התנועתי - כאחד, שיש להוראות הכלולות בו.
לצורך זה יש להקל, ככל הניתן, על הנהג ולצמצם את הסיכון שהוא לא יבחין בהם. ההצבה הכפולה מגדילה את הסיכוי לקיומו של קשר עין תקין ורציף בין הנהג לאחד התמרורים (לפחות), אם השני יוסתר למשל: על ידי רכב גדול.