תמרור 414

תמרור 414
תמרור 414

מקבוצה
תמרורי איסורים והגבלות : איסורי כניסה יעודיים.

פירושו
אסורה הכניסה להולכי רגל, לרכב עבודה, לטרקטור, לבעלי חיים, או לאופניים *;
הוראות התמרור יחולו על המשתמשים כמצוין בו ומספרם לא יעלה על שלושה
.

* אופניים - לרבות כל כלי רכב שלפי תקנות התעבורה מורשה לנסיעה בשביל אופניים כמשמעותו בתקנה 122א(ב) לתקנות האמורות, ובכלל זה אופניים עם מנוע עזר וגלגינוע.

כוחו יפה
בדרך שבה הוצב התמרור .

משמעות התמרורים
405-414

איסורי כניסה יעודיים לסוגים שונים של רכב מנועי, ועוברי דרך אחרים כגון: הולכי רגל, אופנים, בעלי חיים וכו', בהתאמה.

הצדקים להצבה
405-414

אהימצאותם של כלי הרכב ו/או של עוברי הדרך האחרים שכניסתם נאסרה, עלולה להוות סכנה בטיחותית, להם ולאחרים, ו/או הפרעה לזרימת התנועה.

בהגנה על אזורים מאוכלסים, כמו איזורי מגורים, משרדים, מסחר, נופש וכו', מן הסיכון של זיהום או של פגיעה מחומר מסוכן, שעלול להיגרם ע"י רכב המוביל אותו דרך איזורים כנ"ל.

הנחיות להצבה
405-414

התמרורים יוצבו בצד ימין או משני צדי הכביש, אחרי הצומת (האחרון) הקרוב ביותר אל המקום שבו חל האיסור, או במקום הקרוב ביותר שבו אפשרית הדרך חזרה, כגון: חניון, תחנת תידלוק וכו'.
הכל כדי לאפשר לנהג את ההחלטה והאפשרות להמשיך או לחזור.