תמרור 420

תמרור 420

מקבוצה
תמרורי איסורים והגבלות : איסורי עקיפה.

פירושו
אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה .

כוחו יפה
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 421 .

משמעות התמרורים
420-421

קטע דרך שבו אסור – לכל רכב – לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי אחר הנע על יותר משני גלגלים, באותו כוון נסיעה

הצדקים להצבה
420-421

אבקטע דרך צרה דו-סטרית שאין בה טווח ראיה מספיק לביצוע עקיפה בצורה בטוחה.

בבקטע שבו מתבצעות עבודות, כך שלא מתאפשר לבצע שם עקיפה סבירה ומבלי לסכן את העובדים במקום, ו/או הכלים והמתקנים.

גבהתקרבות לקראת כביש הולך וצר.

דבהתקרבות למפגש מסילת – ברזל.

הנחיות להצבה
420-421

התמרורים יוצבו משני צדי הכביש, בהתחלת הקטע האסור בעקיפה. אופן הצבה זה נדרש עקב החשיבות המיוחדת, הן בהיבט הבטיחותי והן בהיבט התנועתי - כאחד, שיש להוראות הכלולות בו.
לצורך זה יש להקל, ככל הניתן, על הנהג ולצמצם את הסיכון שהוא לא יבחין בהם. ההצבה הכפולה מגדילה את הסיכוי לקיומו של קשר עין תקין ורציף בין הנהג לאחד התמרורים (לפחות), אם השני יוסתר, למשל: על ידי רכב גדול.