תמרור 422

תמרור 422

מקבוצה
תמרורי איסורים והגבלות : איסורי עקיפה.

פירושו
אסור לרכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 4 טון לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה .

כוחו יפה
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 423 .

משמעות התמרורים
422-423

קטע דרך שבו אסור – לרכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 4 טון (כמפורט בטור 3 של הלוח) - לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי אחר הנע על יותר משני גלגלים, באותו כוון נסיעה

הצדקים להצבה
422-423

כאשר ההצדקים שצוינו לגבי התמרורים 421 - 420 מתקיימים רק לגבי רכב כבד (4 טון ויותר) כגון: רכב עבודה, רכב שרות, או אוטובוסים - ולא מתקיימים לגבי שאר כלי הרכב.

הנחיות להצבה
422-423

התמרורים יוצבו משני צדי הכביש, בהתחלת הקטע האסור בעקיפה. אופן הצבה זה נדרש עקב החשיבות המיוחדת, הן בהיבט הבטיחותי והן בהיבט התנועתי - כאחד, שיש להוראות הכלולות בו.
לצורך זה יש להקל, ככל הניתן, על הנהג ולצמצם את הסיכון שהוא לא יבחין בהם. ההצבה הכפולה מגדילה את הסיכוי לקיומו של קשר עין תקין ורציף בין הנהג לאחד התמרורים (לפחות), אם השני יוסתר, למשל: על ידי רכב גדול.