תמרור 426

תמרור 426
תמרור 426פ

מקבוצה
תמרורי איסורים והגבלות : מהירות מירבית מיוחדת.

פירושו
מהירות מיוחדת: אסורה הנסיעה במהירות העולה על מספר הקמ"ש הרשום בתמרור .

כוחו יפה
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 216, 217, 424, 425, 427, או עד לתמרור הקובע מהירות אחרת. צוין אחרת בתמרור שמתחתיו – יחול האמור בו. הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו .

משמעות התמרורים
426-427

מורה על תחילתו וקצהו של קטע דרך בו המהירות המירבית המותרת (ממ"מ) מוגבלת לערך שצויין בו, לכל סוגי הרכב.

הצדקים להצבה
426-427

ארמת הדרך, צורתה הגיאומטרית או מצבה הפיזי אינם מאפשרים נסיעה במהירות גבוהה מזו שצוינה בתמרורים לכל סוגי הרכב. ראה מ.מ. 36 ומהירויות סבירות בטבלה מס' 1 להלן.

בבכל דרך שבה הממ"מ נמוכה מזו שנקבעה לה בטבלה בת"ת 54 (א). למשל: בדרך מהירה, בצמוד לתמרור 216 כאשר המהירות המירבית המותרת נמוכה מ – 110 קמ"ש, כאמור על פי הטבלה בת"ת 54 (א).

גאלמנטים שונים של מחלף (לולאה, רמפה וכו') אשר לא מאפשרים המשך הנסיעה במהירות (בד"כ גבוהה יותר) שבה הגיעו.

דהדרך עוברת באזורים שבהם המהירות המעשית גבוהה מן המותר והסביר משיקולי בטיחות, למשל: באזורי מגורים.

ההדרך עוברת בשטח בנוי, אך בקטע מסוים ניתן להתיר מהירות גבוהה יותר מ- 50 קמ"ש, כתוצאה ממצבה המשופר של הדרך ושימושי הקרקע הגובלים.

הנחיות להצבה
426-427

  • חל על כל כלי הרכב, אך אינו מיועד להתיר נסיעה מהירה יותר מן המותר לסוג רכב כלשהו מכפי שנקבע ברשיונו או בחוק.
  • תמרורים אלה יוצבו – בכל מקרה – בשני הצדדים של הכביש. אופן הצבה זה נדרש עקב החשיבות המיוחדת, הן בהיבט הבטיחותי והן בהיבט התנועתי - כאחד, שיש להוראות הכלולות בו. לצורך זה יש להקל, ככל הניתן, על הנהג ולצמצם את הסיכון שהוא לא יבחין בהם. ההצבה הכפולה מגדילה את הסיכוי לקיומו של קשר עין תקין ורציף בין הנהג לאחד התמרורים (לפחות), אם השני יוסתר, למשל: על ידי רכב גדול.
    לחילופין, ניתן להציב את התמרורים גם מעל לנתיב/ים או השול/ים ואז הם יחולו עליהם בלבד.
    התמרורים יוצבו בנקודה ששם אמורה להתחיל "המהירות המיוחדת".
  • תמרור 426 פ "פולט אור" ישמש גם להוראת המהירות בצירים בהם קיימת מערכת לניהול ובקרת תנועה.