תמרור 430

תמרור 430

מקבוצה
תמרורי איסורים והגבלות : איסורי פניות ימינה, שמאלה ופרסה.

פירושו
אסורה פנית פרסה לימין, בפניה הקרובה .

כוחו יפה
עד לצומת הקרוב, כולל הצומת .

משמעות התמרורים
430-431

פניית פרסה ימינה או שמאלה, בהתאמה, אסורה "בפניה הקרובה", קרי: בצומת הקרוב, או לאורך הקטע, עד לצומת הקרוב

הצדקים להצבה
428-431

  • ככלל, שיקולים של הזרמת התנועה ובטיחותה.
  • מניעה או צמצום של תנועות עוינות בצמתים.
  • מגבלות של שדה-ראייה.
  • מגבלות של רדיוסי-סיבוב.
  • הסדרי תנועה הכוללים איסורי כניסה/פניה.
  • במסגרת מערכת לניהול ובקרה של כניסות למנהרות, ניתן להציב תמרורי 428-429 מעל פנסי הרמזור. והם אוסרים גם את פניות הפרסה, בהתאמה.

הנחיות להצבה
428-431

  • התמרורים יוצבו מצד ימין, או במפרדה שמשמאל, או משני צדי הכביש, עם עדיפות לאותו צד שממנו חל האיסור.
  • התמרורים יוצבו בסמיכות למקום האסור לפניה, במרחק של כ – 50 מ' ממנו. להגדרה טובה יותר של המרחק עד למקום האסור לפניה, או של אורך הקטע האסור לפניה