תמרור 432

תמרור 432

מקבוצה
תמרורי איסורים והגבלות : איסורי חניה.

פירושו
אסורה חניית רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור .

כוחו יפה
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 433, 434, 437, 626, 627, 817 .

משמעות התמרורים
432-433

מורים על איסור חניה, או עצירה וחניה בצד שבו הוצבו – בהתאמה, כולל השול. יש להבחין בין "עצירה" ובין "חניה", כלומר במקום האסור ל"חניה" מותר לבצע פריקה וטעינה, וכן העלאה והורדה של נוסעים. זאת בניגוד למקום בו נאסרה העצירה מכל וכל

הצדקים להצבה
432-433

אקביעת הסדרי חניה ועצירה כחלק מהסדרי תנועה כלליים.

במניעת הפרעות לזרימת התנועה.

גמניעת מטרדים בטיחותיים, כגון: הפרעות לשדה הראיה, חציית הולכי רגל ותנאים גיאומטריים.

הנחיות להצבה
432-433

יוצבו בנקודת ההתחלה של האיסור.