תמרור 434

תמרור 434

מקבוצה
תמרורי איסורים והגבלות : איסורי חניה.

פירושו
קצה קטע הוראות התמרורים 432, 433 בלבד .

משמעות התמרור
קצה האיסור כפי שנקבע ע"י אחד התמרורים 432, 433.

הצדקים להצבה
לביטול האיסור ע"פ תמרורי 432 , 433 , אם האיסור מסתיים לפני הצומת, שכן צומת מבטל אותו ממילא.

הנחיות להצבה
434

אכאשר הקטע האסור לחניה ו/או עצירה ע"פ תמרור 433 , 432 מסתיים לפני הצומת הקרוב, למשל: התחלה של מפרץ חניה.

ביוצבו בנקודת ביטול האיסור.