תמרור 436

תמרור 436

מקבוצה
תמרורי איסורים והגבלות : איסורי חניה.

פירושו
קצה האזור האסור לחניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג .

משמעות התמרורים
435-436

אתחילתו וקצהו של אזור אסור לחניית רכב במשקל כולל העולה על 10,000 ק"ג. ההסדר מיועד לשכונות מגורים על מנת לספק להן איכות חיים, שקט, מניעת הפרעות ואויר נקי יותר.

ביש צורך לוודא קיומם של אמצעים משלימים להטלת האיסור באמצעות תמרורים אלה, כגון:

  • קיומה של חלופה סבירה – לחניה האסורה - במקום מוסדר ומוגן,.משום העובדה שעל רכב - כנ"ל – עשוי להיות מטען יקר ערך.
  • שירות ת"צ מאזור החניה המותרת לרכב הזה, אל שכונת המגורים, בה נאסרה החניה. הטלת האיסור ללא מתן חלופה סבירה לנהג להגיע הביתה עלולה להיות גזירה שציבור נהגי הרכב הזה, לא יעמוד בה.

גקביעת האזור האסור, כאמור, צריכה להיעשות במבט כלל-מערכתי, כדי למנוע "העברת הבעיה". הדברים אמורים במיוחד באזורים הסמוכים לגבולות השיפוט העירוניים.

הצדקים להצבה
435-436

בנקודות הכניסה, היציאה או החיבור של שכונות המגורים עם האזורים הסמוכים לאזור האסור בחנית רכב כזה, בהם קיימים שימושי קרקע אחרים.

הנחיות להצבה
435-436

  • תמרורים אלה יוצבו – בכל מקרה – בשני הצדדים של הכביש. אופן הצבה זה נדרש עקב החשיבות המיוחדת, הן בהיבט הבטיחותי והן בהיבט התנועתי - כאחד, שיש להוראות הכלולות בו.
    לצורך זה יש להקל, ככל הניתן, על הנהג ולצמצם את הסיכון שהוא לא יבחין בהם. ההצבה הכפולה מגדילה את הסיכוי לקיומו של קשר עין תקין ורציף בין הנהג לאחד התמרורים )לפחות(, אם השני יוסתר, למשל: על ידי רכב גדול.
  • ברחובות דו-סטריים יוצב תמרורים בזוגות, דהיינו 435 ועל גבו 436 , על מנת ליצור קו ברור בין האזור האסור והמותר.
    ברחובות חד-סטריים, בכניסה או ביציאה מן האזור, יוצבו תמרורי 435 או 436 בהתאמה.