תמרור 437

תמרור 437

מקבוצה
תמרורי איסורים והגבלות : חניה לרכב של נכה.

פירושו
חנייה בלעדית לרכב של נכה הנושא תג נכה מקורי תקף, בעת שהרכב משמש את הנכה שלו ניתן התג.

כוחו יפה
במקום הצבתו.

משמעות התמרור
מודיע על הקצאת מקום חניה בלעדי לרכב של נכה, בשטח ציבורי בתחום הדרך או בחניון. (הסמל עצמו נלקח מ ת"י 1918, חלק 4). אם צוין מספר הרכב של הנכה, מקום החניה מיועד לרכב של נכה מסוים.

הצדקים להצבה
437

אבמקום ציבורי (מוסד, מרכז, אתר) שנכים נוהגים לבא לשם ברכבם. הקצאת מקומות החניה הבלעדיים נועדה לאפשר או להקל עליהם את הנגישות.

בבמקום סמוך למקום העבודה ו/או המגורים של נכה מסוים, שם אין מקומות חניה פרטיים או בלעדיים בתחום המבנה או המגרש עצמו.

גבמקומות בהם קיימת מצוקת חניה קשה במיוחד (למשל במע"ר), ניתן לבחון את אופן הקצאת מקומות חניה בלעדיים, למשל: ע"י פתרון הבעיה במגרשים ובחניונים פרטיים.

.

הנחיות להצבה
437

איוצב בסמוך - ככל הניתן - אל הכניסה הראשית או מקום היעד (מקום העבודה או המגורים) של הנכה.

בניתן להקצות מקום חניה בלעדי - כנ"ל - גם לרכב של נכה מסויים, באמצעות רישום מספר הרישוי של הרכב על גבי תמרור 439 , בנוסח: "00-000-00" ויוצמד לתמרור 437 , מתחתיו.

גיש לסמן את גבולות השטח שהוקצה למטרה זו באמצעות סימון 819.

דניתן לקבוע הסדרים נרחבים יותר לצורך חניה של נכים באמצעות תמרור 439 עם פירוט ההסדר.
לעומת זאת, לא ניתן להגביל בתמרור את החניה לשעות מסוימות, אלא בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 70א 2 בפקודת התעבורה, תשכ"א- 1961.
במקרה כזה, ניתן – למשל - להציב תמרור 439 בנוסח: "א - ה מ 07:00 עד 16:00".

הלנכים משותקי רגלים בעלי אחוז נכות של 100% נהוג להקצות מקום חניה בלעדי ליד הבית וגם ליד מקום העבודה. לעומת זאת,לנכים משותקי רגליים בעלי אחוז נכות של פחות מ- 100% , נהוג להקצות מקום חניה אחד בלבד - ליד הבית או ליד מקום העבודה. בהקשר זה ראה ב"חוק חניה לנכים תשנ"ד – 1993 " (נוסח מלא מובא להלן), אשר מתיר לרכב נכה בשעור של 60% ומעלה חניה במקום אסור.

ותשומת לב מיוחדת למקומות החניה המיועדים לנכים 100% , אשר נזקקים לשטח נוסף – מעבר לנדרש לרכב עצמו – לצורך העמדת מתקן העזר לו הם זקוקים. שטח זה יסומן בסימון 820.

זאופן הצבת התמרור יהיה – בכל מקרה – ברור, ומראה לנהג מסר חד משמעי. ההצבה תהיה בהתאמה לצורת הנגישות של הנהג אל מקום החניה ולאופן העמדת הרכב במקום, קרי: במקביל, בזוית או בניצב.
למשל: בחניה ניצבת ניתן להציב את התמרור בקצה הרחוק של מקום החניה עם הפנים אל מקום הגישה אליו – כך שהנהג יוכל לראותו.

חהקצאת מקומות חניה לנכים במקום ציבורי, ע"פ כל דין, שלא ע"י רשות התימרור המקומית, מחייבת את המקצה להודיע על כך לרשות התימרור המקומית לצורך תיאום הצבת התמרור עצמו, כפי שנקבע בסעיפים 70ב2 ו- 70ב3 לפקודת התעבורה, תשכ"א- 1961.

טכל ההסדרים הנ"ל יבוצעו - ככל הניתן - מבלי להפריע להסדרי התנועה והבטיחות הכלליים.