תמרור 439

תמרור 439

מקבוצה
תמרורי איסורים והגבלות : תמרור למסר מחייב.

פירושו
תמרור למסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו .

כוחו יפה
על פי האמור בו .

משמעות התמרור
תמרור להוריה, איסור או הגבלה בצורה מילולית, משום שהמסר הנדרש אינו ניתן לביטוי באמצעות תמרור בלבד. מתאים למקרים שבהם המסר הוא בעל משמעות מחייבת, לאיסור או להיתר, וכתוצאה מכך נוצרת האפשרות של העמדה לדין של מי שפועל בניגוד לו, על התוצאות העלולות לנבוע מכך. למשל: הרחבה או צמצום של היתרי כניסה או היתרי חניה .

הצדקים להצבה
439

  • למקרים בהם נדרש הסבר מילולי נוסף לנושא שאין לגביו תמרור מיוחד, ואשר מחייב לכל דבר וענין.
  • להגדרת "אזור רכב תפעולי" (על פי ת"ת 95א).
.

הנחיות להצבה
ניתן להצבה בנפרד או בצמוד, מתחת, לתמרור אחר.