תמרור 440

תמרור 440

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : איסורי כניסה.

פירושו
אזור שבו אסורה הכניסה לרכב שהוא מזהם, כהגדרתו בחוק אוויר נקי, התשס"ח- 2008 , לפי חוק העזר המקומי שחל בתחום הרשות המקומית שבה מוצב התמרור .

כוחו יפה
עד לתמרור 441 .

משמעות התמרורים
440-441

הצדקים להצבה
440-441

אופן הצבת התמרור בדרך
440-441
יוצב מצידו הימני של הכביש או מצידו השמאלי של הכביש או משני צידי הכביש או מעל הנתיבים או מעל הרמזור או על גבי מכשול בהתאם לתנאי הדרך .