תמרור 441

תמרור 441

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : איסורי כניסה.

פירושו
קצה האזור שבו אסורה הכניסה לרכב שהוא מזהם .

כוחו יפה
.

משמעות התמרורים
440-441

הצדקים להצבה
440-441

אופן הצבת התמרור בדרך
440-441
יוצב מצידו הימני של הכביש או מצידו השמאלי של הכביש או משני צידי הכביש או מעל הנתיבים או מעל הרמזור או על גבי מכשול בהתאם לתנאי הדרך .