תמרור 501

תמרור 501

מקבוצה
תמרורי תחבורה ציבורית : נתיבים לתחבורה ציבורית.

פירושו
כביש או נתיב או שול לתחבורה ציבורית:

 • הנסיעה בכביש או בנתיב, או בשול מותרת ל-סומנה צלמית רכבת מקומית (ס-43) - לרכבת מקומית;
 • כביש או נתיב או שול לתחבורה ציבורית:
 • סומנה צלמית אוטובוס (ס-44) בצבע צהוב - לאוטובוס הנוסע בקו שירות;
 • סומנה צלמית אוטובוס (ס-44) בצבע לבן - לכל אוטובוס;
 • סומנה צלמית מונית - לכל מונית;
 • סומנה צלמית אופנוע (ס-48) - לאופנוע;
 • סומנה ספרה בצירוף הסימון "+" - לרכב - למעט רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3.5 טון - המסיע לפחות כמה נוסעים, לרבות הנהג, הנקוב בתמרור;
 • צוינו אחד או יותר מסוגי הרכב בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו.
 • עצירה או חנייה של כלי רכב בנתיב אסורה אלא אם צוין אחרת.
.

כוחו יפה

 1. בכל הימים והשעות, אלא אם צוין אחרת בתמרור 439 שמוצב מתחתיו.
 2. צוינו בתמרור 439 שמוצב כאמור בפסקה (1) שעות בלבד, בלא ציון ימים, התמרור יהיה תקף בכל הימים, למעט ביום הקודם ליום המנוחה כמשמעותו לפי סעיף 18 א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח- 1948 , החל מהשעה 17:00 , וביום המנוחה.
 3. עד אחד מאלה:
  • תמרור 502
  • הצומת הקרוב
  • קצה המסילה
  • קצה סימון 503
 4. הוצב התמרור מעל הנתיב או השול, יחול תמרור 501 רק על הנתיב או השול שמתחתיו, בהתאמה.
.

משמעות התמרור
תחילתו וקצהו של נתיב, כביש, רחוב, מסילה, כניסה או יציאה שהוקצו לשימוש בלעדי של התחבורה הציבורית, עם או בלי היתרי כניסה גם לרכב מסוים אחר - ע"פ פירוט. חניה ועצירה אסורים, אלא אם נאמר .אחרת

הצדקים להצבה
מתן עדיפות לתחבורה ציבורית לסוגיה בנתיבים, שולים, מסלולים, מסילות ורחובות כפי שנקבעה בהם.
הדברים אמורים הן לגבי הת"צ "הגלגלית" הנוסעת על מיסעה (אוטובוסים מוניות ורכב רב - תפוסה), והן לגבי הת"צ "המסילתית" הנוסעת על מסילה (רכבת מקומית).
העדיפות יכולה להיות מלאה עד כדי בלעדיות, או חלקית יחד עם אחרים.

הנחיות להצבה

 • התמרור נבנה בצורה המאפשרת ציון סוגי הרכב המוגדרים כ"תחבורה ציבורית" בכל מקום בהתאמה. הוא כולל סמלים של רכבת מקומית, אוטובוס בקו שירות או כל אוטובוס, מונית ורכב "רב תפוסה", באמצעות הספרה +4 , שפירושו רכב המסיע 4 נוסעים ומעלה, כולל הנהג. בפועל יש להציב בכל מקום תמרור בו צויינו, כאמור לעיל, הצלמיות של סוגי הרכב המורשים וכן את הסיפרה המייצגת את מספר הנוסעים המגדיר רכב "רב תפוסה", (אם נכלל בהסדר).
 • תשומת הלב כי הצבת התמרור מעל הכביש או השול, מחילה את הסדר הנת"צ רק על הנתיב או השול שמתחתיו. כך יוצא שאם רק חלק מן הנתיבים נכללו בהסדר, יש להציב את התמרורים מעליהם, ובכך לפטור את שאר הנתיבים מן ההסדר, בהתאמה.
 • ההסדר להעדפת התחבורה הציבורית -הנוסע על המיסעה- ילווה בסימון על פני הדרך של ניתוב 503 וחצים 813, שניהם בצבע צהוב.
 • ככלל, בהסדר של נתיב ימני, מותרת הכניסה גם לרכב הפונה ימינה ולרכב הנכנס לחצרים או חניונים שהנגישות אליהם ברכב יכולה להתבצע רק מתוך שטח הדרך שהוקצה לתחבורה ציבורית – כנ"ל. בנתיבים אלה שמהם מתבצעת פניה ימינה לכל סוגי הרכב, יסומנו החצים 813 כך שהחץ ימינה יהיה בצבע לבן, בעוד שהחץ בכוון הנסיעה של התחבורה הציבורית יהיה בצבע צהוב.
 • צבע התמרור הוא כחול, ועליו הסמלים המייצגים את כלי הרכב המתאימים, באמצעות צורה וצבע.
 • ככלל, עדיף להציב את התמרור מעל הנתיב או השול באמצעות עמוד שוט. באזורים עירוניים ו/או בתנאים לחוצים ניתן להסתפק בעמוד רגיל, בצד.
 • מעל פנסי הרמזורים המיועדים למופע עם עדיפות לתחבורה ציבורית במתכונת כלשהי, יוצב תמרור מהסידרה 212 - 201 שבו החצים לתנועות השונות יהיו בצבע המתאים, כלומר: לבן לתנועת כל רכב, וצהוב לתנועת הרכב המורשה כתחבורה ציבורית.
 • "רכב בטחון" יוכל להשתמש בכביש או בנתיב שבהם ניתנה העדיפות לת"צ, בלי ציון מיוחד על התמרור.