תמרור 803

תמרור 803

מקבוצה
תמרורי סימון על פני הדרך : קוי ניתוב.

פירושו
קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן: נהג בצידם הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף הרכב או בחלקו

משמעות הסימון
זוג קוים רצופים המורים על נסיעה בצידם הימני בלבד, ומגדירים את קו הגבול השמאלי של שטח המיסעה המותר לנסיעה באותו כוון, כולל הפרדה מלאה בין שני כיווני נסיעה נגדיים. כפועל יוצא מכך, אסור גם לעקוף בקטע זה, אם הדבר כרוך בחציית הקוים. על מנת להקל במצב זה, חובה על הנוהג בבעל חיים ו/או רכב איטי/כבד לרדת לשול, כדי לפנות מקום ואפשרות לרכב שמאחוריו לעקוף ללא חציית הקו הרצוף הכפול.

הצדקים לסימון
מצבי סיכון המחייבים סימון 803 הם:

  • העדר שדה ראיה בין שני כווני הנסיעה לצורך עקיפה או נגישות שמאלה.
  • בעקומה אופקית.
  • בהתקרבות לצומת.
  • בהתקרבות למעבר חציה מסומן.
  • בהתקרבות למפגש מסילת ברזל.
  • בקטעי מעבר בין קטעים במספר נתיבים שונה.
  • בהמשכה של מפרדה שהופסקה בין שני כווני נסיעה.
  • תנאי מוקדם לסימונו הוא קיומו של רוחב מספיק למעבר שני כלי רכב בו זמנית משני צדי הקו. אם הרוחב הקיים לא מספיק, ממילא לא ניתן למלא אחר הוראות הסימון ויש להמנע מסימון קווי הפרדה רצופים 803.

אופן הצבת התמרור בדרך
על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה .

צבע הסימון = לבן.

משמעות הסימונים 801-809
חלוקה וסימון המיסעה לנתיבים הם אמצעי בסיסי להנחיה וסיוע לנהג להתמצא ב"מרחב האספלט" שיש לו גודל משתנה וכווני נסיעה שונים. הדבר מאפשר לו גם ניווט ובחירה זריזה של הנתיב המתאים ליעד / כוון הנסיעה שלו ובכך לפשט ולהקטין את השונות בצורת הנהיגה בין הנהגים השונים ואת הצורך בהחלפת נתיבים תדירה ומבלבלת אשר לעתים מהווה נקודת התחלה לאי הבנה אפשרית.
בכדי שהסימון יהיה יעיל וקליט על ידי הנהג, עליו להיות בשפה אחידה, פשוט, רציף והירארכי, תוך כדי חלוקה בין הנתיבים השונים וכווני הנסיעה שבתוכם על פי סדר העדיפות / החשיבות שלהם, כדלקמן:

אחלוקה המפרידה בין תנועות בכוונים הפוכים ותוחמת את תחום המיסעה הפנימי
– סימונים 801, 803, 805, 806.

בחלוקה התוחמת את תחום המיסעה החיצוני
– סימון 807.

גחלוקה המפרידה בין תנועות של התפצלות או השתזרות, באותו כוון
– סימון 808 (מלבנים קצרים וארוכים).

דחלוקה המפרידה בין תנועות באותו כוון (החלוקה הבסיסית לנתיבים)
– סימונים 801, 802, 804, 809.

שמירה על סימון על פי הירארכיה ושיטה קבועים ועקביים יביאו במהלך הזמן לקליטה והבנה מהירים יותר של אופן חלוקת המיסעה וייעול ההתמצאות של הנהג ב"מרחב האספלט".

לדוגמא, מובאים כאן מצבים לקביעה של הירארכיה באמצעות סימונים:

*קו הפרדה רצוף כפול (803) יהיה בין נתיבים בתנועות הפוכות (גם כאשר יש מפרדה ביניהם, כמו בדרך מופרדת), ולא יהיה בין נתיבים בתנועות לאותו כוון לצורך הדגשה כלשהי.

*מלבנים ארוכים (808) יבואו בהמשך לאי תנועה מסומן (815) ויפריד בין הממשיכים בנתיבים הראשיים ובין הפונים בנתיבים היוצאים. מלבנים ארוכים לא יסומנו בין הנתיבים היוצאים עצמם.