תמרור 810

תמרור 810

מקבוצה
תמרורי סימון על פני הדרך : קו עצירה.

פירושו
קו עצירה – קו לבן לרוחב הנתיב: מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה.

משמעות הסימון
קו עצירה והמתנה לפני מקום שבו חייב הרכב המתקרב לעצור ו/או להמתין, ככל שיש לכך סיבה חוקית ו/או צורך עניני למתן זכות קדימה. הסיבות לכך יכולות להיות:

  • קיומם של תמרורי 304 - 301, 307 - 306.
  • רמזור (716 - 701).
  • מפגש מסילת ברזל (129 - 128, 134 - 133, 404, 721).
  • הוראות תקנה 64.
  • שוטר.
  • מחסום קבוע. (403, 438).

הצדקים לסימון

אהסימון נועד לתת תמיכה לנהג לצורך בחירת מקום העצירה כאשר יש בכך חובה או צורך, כאמור. לפיכך, גם תקפו של הסימון נגזר ומותנה בקיומה של חובה חוקית או צורך עניני. בלעדיהם הוא חסר תוקף.

בלפני מקום שבו הוצב אחד התמרורים המפורטים לעיל.

גבכניסה למעגל תנועה ליד תמרור 303.

דלפני מקום שבו חייב רכב לתת זכות קדימה ע"פ הוראות תקנה דהיינו כל נהג למי שבא מימינו, או הפונה שמאלה למי שבא ממולו.

המקום צר.

ומעבר חציה להולכי רגל או לרוכבי אופנים.

זלפני מקום שבו הוצב תמרור 307.

חשוטר, אם המקום צוין במפורש מראש.

טמחסום קבוע עם נקודה מפורשת שנקבעה מראש.

אופן הצבת התמרור בדרך
על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה .

צבע הסימון = לבן.