תמרור 721

תמרור 721

מקבוצה
תמרורי רמזורים ובקרת נתיבים : משמעות התמרוררמזורים להולכי רגל או לרוכבי אופניים במעבר חציה.

פירושו
צורת אופניים בצבע ירוק: מותר לחצות את הכביש בזהירות.

מיועד ל
תנועת אופניים * .

* אופניים - לרבות כל כלי רכב שלפי תקנות התעבורה מורשה לנסיעה בשביל אופניים כמשמעותו בתקנה 122א(ב) לתקנות האמורות, ובכלל זה אופניים עם מנוע עזר וגלגינוע.

משמעות התמרורים
(רמזורים) 718-721

אזוג של פנסים בצבעים של אדום וירוק, המוארים באור רציף עם תדמיות של הולכי רגל בעמידה (באור אדום) או בהליכה (באור ירוק), ושל אופניים (באור אדום או באור ירוק).

בפירושיהם של האורות השונים בהתאמה (טור 3 ), מסדירים את חציית הולכי הרגל או רוכבי האופנים, במעברי החציה המבוקרים על ידי הרמזור ומתואמים עם מופעי הרכב במסגרת טבלה משותפת של זמנים בין-ירוקים. בכך מוסדרת החציה בבטיחות, על פי נתוני הצומת, אורך מעברי החציה ומהירות ההליכה הממוצעת של הולכי הרגל, או מהירות החציה הממוצעת של רוכבי האופנים.