תמרור 722

תמרור 722

מקבוצה
תמרורי רמזורים ובקרת נתיבים : רמזור לפני מפגש מסילת – ברזל.

פירושו
אור אדום מהבהב כפול לפני מפגש מסילת ברזל: עצור לפני קו העצירה, באין קו עצירה, עצור לפני המחסום הקרוב (תמרור 404) ובאין מחסום, במרחק 4 מ' לפחות מפס המסילה הקרוב. אסור לחצות את המסילה עד להפסקת האור האדום המהבהב הכפול ועלית המחסום. אם אינך יכול לעצור בבטחה לפני המפגש כמפורט לעיל או נכנסת אליו, השלם את מעבר המפגש ופנהו מיד

מיועד ל
כל משתמשי הדרך .

משמעות התמרורים
(רמזור מיוחד לפני מפגש מסילת ברזל)

אמורה על עצירה מוחלטת לכל משתמשי הדרך, קרי: רכב, רוכבי אופנים, הולכי רגל, בעלי חיים נהוגים וכו' לפני מפגש מסילת ברזל, עקב התקרבות של רכבת אל המפגש, בטווח זמן של שניות.

בהרמזור מותקן על בסיס מיוחד, ופועל במשולב עם פעמון ומוט (404). כאשר מתקבל האות על התקרבות הרכבת מתחילה פעולה בו זמנית שבה הרמזור מהבהב, הפעמון מצלצל והמוט יורד ממצב אנכי לאופקי על מנת לחסום את המעבר. עם התקבל האות על כך שהרכבת עברה את המפגש, מתחילה פעולת הפתיחה של המפגש, והמוט עולה חזרה. כאשר הוא מתייצב במצב אנכי גם הרמזור והפעמון כבים.

גתהליך ההפעלה של המתקן כלו, כולל הפנסים (722), צלצול הפעמון, ירידת המוט (404) עם התקרבות הרכבת ועלייתו חזרה לאחר שעברה את המפגש, מבוסס על תכנית זמנים מפורטת הלוקחת בחשבון מהירויות ומרחקי פינוי ועצירה של המשתמשים.

הצדקים להצבה

אבכל מפגש מבוקר של מסילת – ברזל, במפלס אחד.

בבמפגשים עם תנועה משמעותית של הולכי רגל, יש להסדיר עבורם מערכות פנסים נפרדות על צירי ההליכה שלהם.

הנחיות להצבה
הצבה בסיסית של פנסי הרמזור (לענין זה הכוונה לזוג פנסים צמודים באופן אופקי, זה ליד זה, אשר מאירים לסירוגין בצבע אדום – כמוראה בטור 1 של לוח התמרורים), יהיו במיקום כפול:

  • הפנסים הקרובים, לפני המפגש, מימין לנתיבי ההתקרבות ובהמשך לקו העצירה (סימון 810 או 925 ) – במרחק של 4.0 מ' מפס המסילה הקרוב, או במרחק של 3.0 מ' כאשר המחסום משרת רק הולכי רגל ו/או רוכבי אופנים.
  • הפנסים הרחוקים, אחרי המפגש, משמאל לנתיבי היציאה.