תמרור 727

תמרור 727

מקבוצה
תמרורי רמזורים ובקרת נתיבים

פירושו
אור אדום; עצור !
הוצב תמרור הוריה בצורת חץ או חצים מעל הרמזור, יחול האמור בו על התנועות המסומנות בתמרור;
סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה;
סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החציה;
לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב;
אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום דולק.

מיועד ל
נוהג באופניים * .

* אופניים - לרבות כל כלי רכב שלפי תקנות התעבורה מורשה לנסיעה בשביל אופניים כמשמעותו בתקנה 122א(ב) לתקנות האמורות, ובכלל זה אופניים עם מנוע עזר וגלגינוע.

משמעות התמרורים
(רמזורים) 727-729