תמרור 729

תמרור 729

מקבוצה
תמרורי רמזורים ובקרת נתיבים

פירושו
אור צהוב - עצור כאמור בתמרור 727 ;
אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה או שנכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור בתמרור 728.

מיועד ל
נוהג באופניים * .

* אופניים - לרבות כל כלי רכב שלפי תקנות התעבורה מורשה לנסיעה בשביל אופניים כמשמעותו בתקנה 122א(ב) לתקנות האמורות, ובכלל זה אופניים עם מנוע עזר וגלגינוע.

משמעות התמרורים
(רמזורים) 727-729