תמרור 626

תמרור 626

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : חניה מותרת (על הכביש או על המדרכה).

פירושו
חניה לכלי רכב, זולת –

(1)בתחנת אוטובוסים ציבוריים או בתחנת רכבת מקומית שסומנו בתמרורים 505 או 506, בהתאמה.

(2)אם נאסרה החניה על פי תמרור 507, 509, 510, 511, 512, 513, 818, או 820.

צוין סוג כלי רכב מתחת לתמרור-חניה לכלי רכב מהסוג המצויין בלבד.

כוחו יפה
עד לצומת הקרוב, אלא אם כן סומנו אבני השפה בצומת ואחריו בתמרור 817, או עד לתמרור 432, 433, 627 או 628 .

משמעות התמרורים
626-628

מגדירים ומודיעים על מקום חניה מוסדר לכלי רכב. מקומות החניה יכולים להיות בדרך לאורך אבן-השפה ו/או על המדרכה ו/או בשולים או במגרש נפרד, כדלקמן:

אעם אפשרות של ייעוד מקומות החניה לסוג רכב מסוים, למשל: רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון בלבד.

בעל המדרכה לרכב "קל" בלבד (עד 2200 ק"ג), וזאת בניגוד לנאמר בתקנה 72(א)(2), 72(א)(2א').

גהגדרת הקטע המיועד לחניה מוסדרת ע"פ חוקי העזר העירוניים "להעמדת רכב וחנייתו".

דתשומת הלב לכך שרציפות ההסדר אינה נפגעת בגלל תמרורי 505, 506, 507, 509, 510, או סימונים 511, 512, 513, 818, 820, כנ"ל גם ע"י סימון 817 בצומת. לאור זאת, אין צורך בחידוש ההצבה של התימרור מסיבות אלה בלבד.

הצדקים להצבה

אחניה מותרת לאורך אבני השפה או שולים אינה צריכה לתמרור זה, אך ניתן להציבו במקומות בהם "העדר האיסור" לחניה - לבדו - אינו מספיק, ויש צורך בהכוונה מסודרת.

בהסדרי נגישות וחניה מוסדרת בתשלום הנקבעים במסגרת חוקי עזר עירוניים "להעמדת רכב וחנייתו", ע"פ סעיף 77 לפקודת התעבורה תשכ"א- 1961 (בשיטות ובתעריפים השונים שנקבעו בחוקי העזר עצמם).

גהסדרי נגישות וחניה במגרשים המיועדים לחניה, עם או בלי תשלום.

דייעוד מקומות חניה לסוג רכב מסוים.

הנחיות להצבה

  • ניתן להצמיד מתחתיו תמרור 632 לצורך הפניה אל המקום המסוים.
  • ניתן להצמיד מתחתיו תמרור 630 לצורך ציון המרחק אל מקום החניה, או תמרור 631 להגדרת אורך המקום המיועד לחניה.
  • ייעוד מקומות חניה לרכב דו-גלגלי ייעשה על ידי הצמדה של הסמלים ס- 48 , ס- 49 בהתאמה מתחת לתמרור 626.
  • ייעוד מקומות חניה לסוג רכב מסוים יהיה ע"י סמל מתאים בחלק 10 של הלוח ו/או קביעת מועדים להסדר תהיה ע"י תמרור 439 שיוצמד מתחתיו.
  • הסדרי החניה ע"פ חוקי העזר העירוניים, כולל אופן התשלום, שעות החניה וסוגי הרכב המותרים, יש לפרט על גבי תמרור 439 שיוצמד מתחתיו. רוחבו יהיה כרוחב התמרור שמעליו וגובה האותיות למטרה זו יכול להיות לא פחות מ- 4 ס"מ.
  • חובה לסמן בסימון 817 (כחול-לסירוגין) את אבני השפה לאורך מקומות החניה המוסדרים ע"פ חוקי העזר העירוניים - כאשר חלה עליהם חובת התשלום - כך שיגדירו במדויק את הקטעים המתאימים.
  • לעומת זאת, הסדרי חניה ללא תשלום אין חובה לסמן בסימון 817 , אלא אם הדבר נדרש להגדרה של המקומות המותרים לחניה.
  • התמרור יכול להיות דו צדדי, אם כווני הנסיעה אליו, מותרים משני הצדדים.