תמרור 627

תמרור 627

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : חניה מותרת (על הכביש או על המדרכה).

פירושו
מותרת החניה על המדרכה לרכב שמשקלו הכולל המותר עד 2200 ק"ג, בהתאם למסומן ובלי לחסום את המעבר ברוחב סביר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכה, זולת –

(1)בתחנת אוטובוסים ציבוריים או בתחנת רכבת מקומית שסומנו בתמרורים 505 או 506, בהתאמה.

(2)אם נאסרה החניה על פי תמרור 507, 509, 510, 511, 512, 513, 818, או 820.

כוחו יפה
במדרכה שלפניך, עד לצומת הקרוב, אלא אם כן סומנו אבני השפה בצומת ואחריו בתמרור 817 או שסומנו בצומת ואחריו מקומות חניה בתמרור 819 , או עד לתמרור 432 , 433 , או 628 .

משמעות התמרורים
626-628

מגדירים ומודיעים על מקום חניה מוסדר לכלי רכב. מקומות החניה יכולים להיות בדרך לאורך אבן-השפה ו/או על המדרכה ו/או בשולים או במגרש נפרד, כדלקמן:

אעם אפשרות של ייעוד מקומות החניה לסוג רכב מסוים, למשל: רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון בלבד.

בעל המדרכה לרכב "קל" בלבד (עד 2200 ק"ג), וזאת בניגוד לנאמר בתקנה 72(א)(2), 72(א)(2א').

גהגדרת הקטע המיועד לחניה מוסדרת ע"פ חוקי העזר העירוניים "להעמדת רכב וחנייתו".

דתשומת הלב לכך שרציפות ההסדר אינה נפגעת בגלל תמרורי 505, 506, 507, 509, 510, או סימונים 511, 512, 513, 818, 820, כנ"ל גם ע"י סימון 817 בצומת. לאור זאת, אין צורך בחידוש ההצבה של התימרור מסיבות אלה בלבד.

הצדקים להצבה

אככלל, יש להמנע מלהתיר חניה על מדרכות, על מנת שישארו פנויות לשימושם של הולכי הרגל - עבורם נבנו מלכתחילה.

בניתן לשקול ולהתיר חניה על המדרכה, אם היא רחבה מספיק כדי שישאר בה מקום מעבר להולכי רגל ברוחב סביר, גם אחרי שחלק מרחבה הוקצה לחנית רכב – וזהו תנאי מוקדם להסדר החניה עליה.
במצבים הבאים:

 1. באזורים שבהם קיימת מצוקת חניה קשה, כגון: מע"ר, מרכז מסחרי.
 2. ברחובות שבהם נדרש איסור חניה לצורך האפשרות של פינוי צירי התנועה לנסיעה, אך אין אפשרות למנוע את החניה באמצעות תימרור ואכיפה.

הנחיות להצבה

 • בצמוד ולפני כל קטע מדרכה שהותר לחניה.
 • ניתן להצמיד לו תמרור 439 עם פירוט של פטורים והגבלות לגבי ימים ושעות בהם חל ההיתר ו/או סוגי רכב המותרים לחנות (למשל: נכים).
 • בכל מקרה של הצבת התמרור, יש לסמן באמצעות סימונים 819 , 820 את המיקום המדויק של החניה ואת האופן בו חולקה בין המדרכה לכביש. ד.הסימון על המדרכה ייעשה כך שיהיה קו מפריד בין החניה ובין הולכי הרגל.
 • ייעוד מקומות חניה לרכב דו-גלגלי ייעשה על ידי הצמדה של הסמלים ס- 48 , ס- 49 בהתאמה מתחת לתמרור 627.
 • יש להבטיח כי רוחב החלק הנותר מהמדרכה למעבר הולכי רגל או עגלת נכים, לא יפחת מ- 2.0 מ'. השארת מידה צרה יותר מחייבת שיקול דעת מיוחד בכל מקרה לגופו. יש לזכור כי מדרכה ברוחב של פחות מ- 2.00 מ' – כבר אינה יכולה לשמש להליכה דו- סטרית סבירה, כך שהיא מחייבת חלק מהולכי הרגל לרדת לכביש, דבר שהוא בניגוד גמור לכוונת המחוקק והמתכנן.
 • יש להסדיר מקומות עליה/ירידה של הרכב על המדרכה. במקומות אלה יונמכו אבני השפה ל- 7-8 ס"מ, ולא יותר מ- 12 ס"מ.
 • תשומת הלב לכך שבעת סימון מקומות החניה על המדרכה, יש לאפשר נגישות של כניסה ויציאה לרכב החונה על המדרכה ו/או על הכביש בסמוך.
 • הסדרי חניה על פי חוקי העזר העירוניים יהיו כמפורט בהנחיות לתמרור 626.
 • התמרור יכול להיות דו צדדי, אם יש כווני נסיעה מותרים אליו משני הצדדים.