תמרור 628

תמרור 628

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : חניה מותרת (על הכביש או על המדרכה).

פירושו
קצה המקום או הקטע המותר לחניה על הכביש, או על המדרכה, על פי תמרור 626 או 627

משמעות התמרורים
626-628

מגדירים ומודיעים על מקום חניה מוסדר לכלי רכב. מקומות החניה יכולים להיות בדרך לאורך אבן-השפה ו/או על המדרכה ו/או בשולים או במגרש נפרד, כדלקמן:

אעם אפשרות של ייעוד מקומות החניה לסוג רכב מסוים, למשל: רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון בלבד.

בעל המדרכה לרכב "קל" בלבד (עד 2200 ק"ג), וזאת בניגוד לנאמר בתקנה 72(א)(2), 72(א)(2א').

גהגדרת הקטע המיועד לחניה מוסדרת ע"פ חוקי העזר העירוניים "להעמדת רכב וחנייתו".

דתשומת הלב לכך שרציפות ההסדר אינה נפגעת בגלל תמרורי 505, 506, 507, 509, 510, או סימונים 511, 512, 513, 818, 820, כנ"ל גם ע"י סימון 817 בצומת. לאור זאת, אין צורך בחידוש ההצבה של התימרור מסיבות אלה בלבד.

הצדקים להצבה

אמבטל את התמרורים 626,627 - בהתאמה.

בהשימוש בו יבוא רק במקומות שבהם ביטול הסדר החניה באמצעות תמרורי 626 או 627 לא נעשה ע"י הסדר חלופי של חניה במתכונת אחרת, או צומת, או איסור חניה – למעט סימון 820 - וכו.
וכן, להגדרת קצה הקטע של חניה מוסדרת ע"פ חוקי העזר העירוניים להעמדת רכב וחנייתו, כתחליף לסימון 817 על אבני שפה קיימות, או שחל עליו הפטור על פי ת"ת 19 ב.

הנחיות להצבה

איוצב בקצה הקטע המותר לחניה כאשר קצה זה נמצא לפני הצומת, או לפני איסור חניה בתמרור אחר.

בבהסדרי חניה ע"פ חוקי העזר העירוניים הוא יכול לציין את קצה הקטע המוסדר, או על פי ת"ת 19 ב.