תמרור 629

תמרור 629
תמרור 629פ

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : הודעות.

פירושו
תמרור לאזהרה או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר- יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.

כוחו יפה
על פי האמור בו .

משמעות התמרורים
629 - תמרור להודעה בצורה מילולית,- ע"פ האמור בו.
629פ - תמרור "פולט אור" במסגרת ניהול ובקרת תנועה.
כאשר נדרשת תוספת מילולית לתמרור מסוים משום שהמסר המלא הנדרש אינו ניתן לביטוי באמצעות התמרור עצמו בלבד, יש לבחור לצורך זה בין תמרור 439 לבין תמרור 629, ע"פ הכללים/השיקולים הבאים:

  • 439 (על רקע צהוב), מתאים למקרים שבהם המסר הוא בעל משמעות מחייבת, לאיסור או להיתר, וכתוצאה מכך נוצרת האפשרות של העמדה לדין של מי שפועל בניגוד לו, על התוצאות העלולות לנבוע מכך. למשל: הרחבה או צמצום של היתרי כניסה או היתרי חניה.
  • 629 (על רקע לבן), מתאים למקרים שבהם המסר כולל מידע גרידא, ללא משמעות מחייבת. למשל: הסבר על יעד מסוים, או מידע על אירוע ומועדו.

הצדקים להצבה

629למקרים בהם נדרש הסבר מילולי נוסף ו/או לנושא שאין לגביו תמרור מיוחד, ואשר אינו מחייב.
לציון גובה מזערי מוצהר כאשר הגובה הוא מעל 4.80 מ'.
ניתן להצבה ב"רחבות היערכות לחילוץ, הצלה וכיבוי ע"י הגורמים השונים, כולל מכבי אש.

629פהעברת מסרים משתנים במסגרת של ניהול ובקרת תנועה.

הנחיות להצבה
629-631

  • תמרור 629 יוצב בנפרד או בצמוד ומתחת לתמרור אחר, או כחלק ממנו.
  • יוצב ברחבות ההיערכות לחילוץ, הצלה וכיבוי. השטח יוגדר באמצעות סימון 820.
  • תמרורי 630-631 יוצבו תמיד בצמוד ומתחת לתמרור אחר או כחלק ממנו.
  • המידות והמרחקים יצוינו תמיד במטרים.