תמרור 630

תמרור 630

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : הודעות.

פירושו
במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב

כוחו יפה
למקום במרחק הנקוב .

משמעות התמרור
מציין את המרחק ממקום הצבתו אל המקום אליו מבקשים להפנות את תשומת הלב.

אופן הצבת התמרור בדרך
מתחת לתמרור שאליו מתייחסת ההוריה .

הצדקים להצבה
630-631

אכאשר המידות והמרחקים בפועל, שונים מהמידות והמרחקים שצויינו בהוראות התמרורים אליהם הוצמדו התמרורים האלה.

בככל שמתעורר צורך בציון או הדגשה של המידה/המרחק אל מקום הענין.

הנחיות להצבה
629-631

  • תמרור 629 יוצב בנפרד או בצמוד ומתחת לתמרור אחר, או כחלק ממנו.
  • יוצב ברחבות ההיערכות לחילוץ, הצלה וכיבוי. השטח יוגדר באמצעות סימון 820.
  • תמרורי 630-631 יוצבו תמיד בצמוד ומתחת לתמרור אחר או כחלק ממנו.
  • המידות והמרחקים יצוינו תמיד במטרים.