תמרור 636

תמרור 636

מקבוצה
תמרורי מודיעין והדרכה : נתיב לאופנים בניגוד לכוון התנועה.

פירושו
כביש חד סטרי לרכב מנועי: לאופניים * מותרת הנסיעה גם בכוון הנגדי

* אופניים - לרבות כל כלי רכב שלפי תקנות התעבורה מורשה לנסיעה בשביל אופניים כמשמעותו בתקנה 122א(ב) לתקנות האמורות, ובכלל זה אופניים עם מנוע עזר וגלגינוע.

כוחו יפה
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 145 , או עד לתמרור 61 .

משמעות התמרור
מודיע על כניסה לכביש חד-סטרי בכיוון המותר לנסיעה לכל רכב, אבל בניגוד לרחוב חד סטרי רגיל, כאן הנסיעה מותרת בכוון השני לאופניים. המשמעות המעשית היא שהרחוב פועל במתכונת חד סטרית ודו סטרית במשולב. כפועל יוצא מכך:

אהנסיעה חזרה אסורה.

באסור לנסוע ולחנות – בצד שמאל כמו ברחוב חד סטרי, משום ששם נמצא הנתיב לאופנים בכוון ההפוך.

גבצמתים לאורך הקטע, הפניה שמאלה תתבצע מהנתיב השמאלי ביותר מבין הנתיבים בכוון הנסיעה המותר, כמו בדרך דו סטרית.

הצדקים להצבה

אהסדרי תנועה, בדרכים עירוניות, חד מסלוליות, בלבד, הכוללים גם חד סטריות ונתיבים לאופנים.

ביישום של המדיניות לעידוד הרכיבה על אופנים, גם למטרות של יוממות.

גהגדלת הקיבולת והבטיחות בצמתים.

דהגדלת מספר מקומות החניה - אפילו אם מדובר בצד אחד בלבד.

הקטעי דרך צרים מכדי לשמש לתנועה דו סטרית, כאשר יש אפשרות להשאיר את האופנים בתנועה דו-סטרית.

הנחיות להצבה

  • הצבת תמרור 636 חייבת (כמו תמרור 618 ) להיות יחד עם הצבת תמרור 402 , בקצה השני של הקטע החד סטרי, כאשר מתחת הימני שביניהם יוצב תמרור 224 אשר יתן לרוכב האופנים את ההיתר לנסוע "נגד הכוון" בסתירה לתמרורי 402 המוצבים לפניו.
  • תקפו של תמרור זה מתבטל בצומת הקרוב, משום כך אין טעם להציבו לפני צומת.
  • התמרור יוצב בצד ימין בלבד, בהתאמה לתוואי הנסיעה הצפוי של הרכב בכניסה אל הקטע, זאת על מנת להבטיח "תנועה בצד ימין" כמקובל בישראל, ולמנוע מצב של "נסיעה אנגלית".