סמל ס-23

סמל ס-23

מקבוצה
סמלים : מחלפים וצמתים

פירושו
צומת קמץ שמאלה .

משמעות הסמלים
ס-20 - ס-29

סידרת סמלים המיצגים מחלף או צורות שונות של צמתים למיניהם. סידרה זו באה בנוסף לקבוצת התמרורים 114 – 117, 119 – 122, המיועדים לאזהרה לפני הצמתים לסוגיהם השונים, בהתאמה.

הצדקים להצבה
ס-20 - ס-29

בשלטים המודיעים על שם המחלף / הצומת, ונועדו להחליף את המילה מחלף או צומת (בתמרור 601), ב- 3 מערכות אותיות ב – 3 השפות. הסדר זה מאפשר צמצום במספר המילים ובגודל השלט.

הנחיות להצבה
ס-20 - ס-29

יופיע פעם אחת בראש השלט (תמרור 601) ומתחתיו יופיע שם המחלף או הצומת בלבד, ב – 3 מערכות אותיות ב - 3 השפות