סמל ס-37

סמל ס-37

מקבוצה
סמלים : שירותי דרך - תידלוק

פירושו
פזומט .

משמעות הסמלים
ס-30 - ס-39

מודיעים ומצביעים על קיומם ומקומם של אתרים שבהם ניתנים שירותי דרך בהקשר לתידלוק, כגון: תחנות תידלוק עם פרטים על שעות הפעילות וצורת התידלוק, תיקוני רכב שונים, כגון: תיקון תקרים, גרירה, סיכה, רחיצה וכו'.

הצדקים להצבה
ס-30 - ס-39

ככל שהשירותים הנ"ל קיימים בצידי הדרכים ופתוחים לשירות הציבור. בדרכים הלא עירוניות אין לשלב בשילוט סמלים או מסרים שלא מתוך נספח זה, שכן כל מידע / מסר / סמל נוספים באים על חשבון המידע המקורי שלשמו נועד השילוט.

הנחיות להצבה
ס-30 - ס-39