תמרור 101

תמרור 101

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : כביש משובש.

פירושו
כביש משובש .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרור
מזהיר בפני מהמורות, סדקים ובליטות בשטח המיסעה, או קטע מקורצף לצורך ריבוד מחדש. הקטע המשובש יכול להמשך לאורך קטע מסוים או כמכשול מקומי קצר, כאשר לפני הקטע המשובש ואחריו קיים קטע כביש במצב תקין .

הצדקים להצבה
תמרור 101

ארמת הכביש ופני המיסעה יורדים בבת אחת לאורך קטע.

במכשול מקומי המופיע בפתאומיות, כגון: תעלה לרוחב, מילוי מורם, גשר אירי, חפירה, בור, ערימה, סדקים גדולים, קירצוף וכו'.

גנוחיות הנסיעה יורדת באופן ממשי.

דמטענים עלולים להינזק.

התמרור זה אינו בא לייצג מרכיבים של "מיתון תנועה" (למשל: פסי האטה – שעבורם מיועד תמרור 144) אלא שיבושים בכביש הדורשים תיקון.

.

הנחיות להצבה
101-106

מיקום התמרור:

  • במקרה של 1-2 נתיב/ים בכוון הנסיעה התמרור יוצב בצד ימין. אפשר גם בצד שמאל, אם התנאים במקום מאפשרים מיקום טוב יותר בצד שמאל.
  • אם יש 3 נתיבים או יותר בכוון הנסיעה יש להציבו בשני הצדדים של הכביש. אם התנאים לא מתאימים להתקנה כזו, ניתן להסתפק בהצבה בצד אחד (ימין). הכל על פי האופן המיטבי שבו יכול נהג לראותם – כפי שמתקבל במקום בפועל.

מרחק ההצבה במטרים:

  • בדרך עירונית = 60
  • בדרך לא עירונית חד מסלולית = 90
  • בדרך לא עירונית דו מסלולית = 100
  • בדרך מהירה = 130