תמרור 111

תמרור 111

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : מגבלות רוחב וגובה.

פירושו
הכביש הולך וצר מצד שמאל .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרורים
109-112

אמזהירים, בהתאמה, על כניסה לקטע דרך או גשר או מכשול אחר שהוא צר יותר מהקטע שלפניו.

בההיצרות בדרך יכולה להיות בצד אחד או בשני הצדדים - בהתאמה.

הצדקים להצבה
109-112

אהיצרות בדרך או מכשול מכל סוג (גשרון, מעקה, קיר בית, עמוד וכו') אשר בולטים אל תחום הדרך ולא מאפשרים שימוש סביר בכל הרוחב.

במספר הנתיבים בקטע הצר קטן ממספר הנתיבים בקטע הגישה ללא מרחק מספיק להשתלבות.

גגם אם הרוחב הנותר לנסיעה עדין סביר, אך קטע המעבר בין המידה הרגילה של רוחב הדרך למידה הצרה יותר, קצר מדי ואינו מאפשר השתלבות נוחה. מצב זה מתקיים - בד"כ - כאשר היחס בין האורך והרוחב של קטע המעבר קטן מ- 1:40 בדרך עירונית (עד 50 קמ"ש) וקטן מ- 1:50 בדרך לא-עירונית (80 קמ"ש ויותר).

דרוחב הקטע הצר הוא 5.5 מ', או פחות.

הבקטע הצר קיים נתיב נסיעה אחד בלבד לתנועה דו-סטרית.

וכאשר הכביש הולך וצר עקב עבודות.יש להשתמש בתמרורים המתאימים מחלק 9 , כגון: 908 – 905.

הנחיות להצבה
109-111

במקרה של נתיב אחד בכוון יוצב התמרור הנ"ל בצד ימין של הכביש. אם יש 2 נתיבים או יותר באותו כוון יש להציבו בשני הצדדים של הכביש.

מרחק ההצבה שלהם (במטרים), יהיה:

  • בדרך עירונית = 60
  • בדרך לא עירונית חד מסלולית = 90
  • בדרך לא עירונית דו מסלולית = 100
  • בדרך מהירה = 130