תמרור 125

תמרור 125

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : התמזגויות.

פירושו
התמזגות עם כביש שבו זכות קדימה מימין. אין פניה ימינה או שמאלה .

כוחו יפה
בהתמזגות שלפניך .

משמעות התמרורים
123-126

אמזהירים בפני התמזגות של דרך משנית/צדדית עם דרך ראשית המופרדת ע"י מפרדה, למשל: כבש (רמפה) בנתיב האצה בכניסה לדרך (המכונה "כניסון").

בעל פי ההגדרות בתקנה 1 לתקנות התעבורה התשכ"א-1961 התמזגויות אלה אינן צמתים – על כל המשתמע.

גהן הדרך הראשית והן הדרך המשנית המתמזגת הן חד-סטריות לאותו כוון, בלי פניות הדדיות ביניהן.

הצדקים להצבה
123-126

ארק בדרכים ה-לא עירוניות.

בבכניסה לדרך לא עירונית מדרך משנית לה, כאשר ההתמזגות בין הדרכים היא משיקית ולא בצורה של צומת.

הנחיות להצבה
123-126

התמרורים יוצבו בצד ימין של הכביש.

מרחק ההצבה שלהם (במטרים):

  • בדרך לא עירונית חד מסלולית = 90
  • בדרך לא עירונית דו מסלולית = 100
  • בדרך מהירה = 130