תמרור 137

תמרור 137

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : אופנים.

פירושו
תנועת אופניים * בקרבת מקום .

* אופניים - לרבות כל כלי רכב שלפי תקנות התעבורה מורשה לנסיעה בשביל אופניים כמשמעותו בתקנה 122א(ב) לתקנות האמורות, ובכלל זה אופניים עם מנוע עזר וגלגינוע.

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרור
תנועת אופנים חוצה את הדרך בנתיב או על שביל מוסדר המיועדים לכך .

הצדקים להצבה
בכל מפגש בין דרך המיועדת לתנועת רכב מנועי עם נתיב או שביל אופנים מוסדר שיש בו פעילות סבירה של אופנים. הצבה לפני נתיבים או שבילים שאינם בשימוש ממשי ע"י רוכבי אופנים, עלולה להוריד מאד את מידת ההתיחסות אליו, כאן וגם במקומות אחרים.

הנחיות להצבה
יוצבו בצד ימין או משני צדי הכביש.

מרחק ההצבה במטרים:

  • בדרך עירונית = 60
  • בדרך לא עירונית חד מסלולית = 90
  • בדרך לא עירונית דו מסלולית = 100