תמרור 144

תמרור 144

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : פסי האטה.

פירושו
פסי האטה .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרור
מזהיר בפני המצאות פסי האטה בדרך .

הצדקים להצבה
לפני מקומות שבהם הותקנו פסי האטה.

הנחיות להצבה
יוצב בצד ימין של הכביש.

מרחק ההצבה במטרים מן הפס הראשון = 50 - 60